Výzkum a vývoj

Společnost GEOtest, a.s. se soustavně a systematicky věnuje vlastnímu výzkumu a vývoji a to s podporou ze státního rozpočtu i ze soukromých zdrojů. Na projektech úzce spolupracuje s dalšími firmami, výzkumnými ústavy i vysokými školami.

Firma při vlastním výzkumu a vývoji využívá infrastruktury spolupracujících výzkumných ústavů a škol, ale má vybudovánu i vlastní infrastrukturu, kterou tvoří především laboratoře, terénní přístroje, hardware a software.

Společnost GEOtest, a.s. se soustavně a systematicky věnuje vlastnímu výzkumu a vývoji a to s podporou ze státního rozpočtu i ze soukromých zdrojů. Na projektech úzce spolupracuje s dalšími firmami, výzkumnými ústavy i vysokými školami.

Firma při vlastním výzkumu a vývoji využívá infrastruktury spolupracujících výzkumných ústavů a škol, ale má vybudovánu i vlastní infrastrukturu, kterou tvoří především laboratoře, terénní přístroje, hardware a software.

Aktuálně řešené výzkumné projekty

Expandibilita podkladních vrstev a podloží dopravních staveb


Číslo projektu: informace
Anotace projektu: Hlavním cílem projektu je vytvoření ucelené metodiky posuzování rizika objemových změn materiálů určených pro podloží a podkladní vrstvy vozovek. Dále budou definovány limitní přípustné obsahy expandibilních fází. Dalším hlavním cílem je vytvoření mapy s odborným obsahem, která bude zaměřena na sledování bobtnavých zemin v ČR s ohledem na plánovanou výstavbu dálniční a silniční infrastruktury. Budou také rozvíjeny postupy identifikace a kvantifikace bobtnavých jílových minerálů s ohledem na operativnější aplikaci a spolehlivost analýzy.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Příjemce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Spolupříjemce: GEOtest, a.s.
Masarykova univerzita – Přírodovědecká fakulta
Řešitel: Ing. Marek Polák
Období řešení projektu: 2021 – 2024

Optimalizace energopilot pro využití energie země


Číslo projektu: informace
Číslo projektu: TN01000056/06
Anotace projektu: Směřování naší společnosti k budovám s téměř nulovou spotřebu energie (NZEB) vyžaduje aplikaci obnovitelných zdrojů tepla a chladu, které budou ekonomicky efektivní a v praxi prosaditelné. Tento potenciál má systém využívání tepla a chladu země pro vytápění a chlazení budov prostřednictvím tepelně-aktivovaných základových pilot – tzv. energopilot. Vybavení základových pilot potrubím s kapalinovým okruhem umožňuje za malých nákladů využívat výhodnou a časově poměrně stálou teplotu zeminy a v kombinaci s tepelným čerpadlem dosahovat vysokých topných a chladicích faktorů v porovnání s jinými zdroji energie. Energetickou výtěžnost a ekonomickou efektivnost pro dané základové podmínky je třeba navrhnout a posoudit individuálně ve vazbě na typ budovy a způsob jejího provozování. K tomuto účelu je třeba vytvořit numerický model přenosu tepla v energopilotách a okolní zemině, spojit jej s modelem tepelného čerpadla a otopných a chladicích soustav budovy a aplikovat optimalizační metody.
Poskytovatel: TAČR
Řešitel: Ing. David Rupp
Období řešení projektu: 2019 – 2022

Aktuálně řešené výzkumné projekty

Rozvoj geotechnických a geofyzikálních metod pro získání 2D a 3D obrazu geologické stavby


Číslo projektu: informace
Číslo projektu: FV20294
Anotace projektu: Cílem projektu je nalézt takový soubor geotechnických a geofyzikálních metod, který podá informace o geologické stavbě podzemního díla ve směru kolmém i podélném a které by přispějí k dokonalejšímu popsání geologické stavby horninového masivu v okolí podzemního díla.
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Příjemce: GEOtest, a.s.
Spolupříjemce: TUL – Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, Ústav geoniky AV ČR
Řešitel: Doc. RNDr. Pavel Bláha, DrSc.
Období řešení projektu: 2017 – 2021

Expandibilita podkladních vrstev a podloží dopravních staveb


Číslo projektu: informace
Anotace projektu: Hlavním cílem projektu je vytvoření ucelené metodiky posuzování rizika objemových změn materiálů určených pro podloží a podkladní vrstvy vozovek. Dále budou definovány limitní přípustné obsahy expandibilních fází. Dalším hlavním cílem je vytvoření mapy s odborným obsahem, která bude zaměřena na sledování bobtnavých zemin v ČR s ohledem na plánovanou výstavbu dálniční a silniční infrastruktury. Budou také rozvíjeny postupy identifikace a kvantifikace bobtnavých jílových minerálů s ohledem na operativnější aplikaci a spolehlivost analýzy.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Příjemce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Spolupříjemce: GEOtest, a.s.
Masarykova univerzita – Přírodovědecká fakulta
Řešitel: Ing. Marek Polák
Období řešení projektu: 2021 – 2024

Aktuálně řešené výzkumné projekty

Expandibilita podkladních vrstev a podloží dopravních staveb


Číslo projektu: informace
Anotace projektu: Hlavním cílem projektu je vytvoření ucelené metodiky posuzování rizika objemových změn materiálů určených pro podloží a podkladní vrstvy vozovek. Dále budou definovány limitní přípustné obsahy expandibilních fází. Dalším hlavním cílem je vytvoření mapy s odborným obsahem, která bude zaměřena na sledování bobtnavých zemin v ČR s ohledem na plánovanou výstavbu dálniční a silniční infrastruktury. Budou také rozvíjeny postupy identifikace a kvantifikace bobtnavých jílových minerálů s ohledem na operativnější aplikaci a spolehlivost analýzy.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Příjemce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Spolupříjemce: GEOtest, a.s.
Masarykova univerzita – Přírodovědecká fakulta
Řešitel: Ing. Marek Polák
Období řešení projektu: 2021 – 2024

Rozvoj geotechnických a geofyzikálních metod pro získání 2D a 3D obrazu geologické stavby


Číslo projektu: informace
Číslo projektu: FV20294
Anotace projektu: Cílem projektu je nalézt takový soubor geotechnických a geofyzikálních metod, který podá informace o geologické stavbě podzemního díla ve směru kolmém i podélném a které by přispějí k dokonalejšímu popsání geologické stavby horninového masivu v okolí podzemního díla.
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Příjemce: GEOtest, a.s.
Spolupříjemce: TUL – Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, Ústav geoniky AV ČR
Řešitel: Doc. RNDr. Pavel Bláha, DrSc.
Období řešení projektu: 2017 – 2021

Ukončené výzkumné projekty

Rozvoj geotechnických a geofyzikálních metod pro získání 2D a 3D obrazu geologické stavby


Číslo projektu: informace
Číslo projektu: FV20294
Anotace projektu: Cílem projektu je nalézt takový soubor geotechnických a geofyzikálních metod, který podá informace o geologické stavbě podzemního díla ve směru kolmém i podélném a které by přispějí k dokonalejšímu popsání geologické stavby horninového masivu v okolí podzemního díla.
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Příjemce: GEOtest, a.s.
Spolupříjemce: TUL – Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, Ústav geoniky AV ČR
Řešitel: Doc. RNDr. Pavel Bláha, DrSc.
Období řešení projektu: 2017 – 2021

Vývoj inovativní reduktivní technologie na bázi hydrogenačních kovových katalyzátorů pro rychlou degradaci halogenovaných organických látek v kontaminovaných vodách


Číslo projektu: informace
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0009123
Anotace projektu: Projekt je zaměřen na vývoj inovativní reduktivní technologie na bázi Raneyovy slitiny, která dokáže za vhodných podmínek přímo ve vodném prostředí rychle dehalogenovat veškeré halogenované organické kontaminanty za běžné teploty a tlaku a současně recyklovat vstupní reagenty. Výstupem projektu bude jeden funkční vzorek a dvě ověřené technologie tohoto procesu čištění vod. Vyvinuté technologie budou společně využity při čištění odpadních a obecně kontaminovaných vod.
Poskytovatel: Ministerstvo obchodu a průmyslu
Příjemce: GEOtest, a.s.
Spolupříjemce: ASIO TECH, spol. s r.o.
Řešitel: Ing. Petr Lacina, Ph.D.
Období řešení projektu: 2018 – 2020
Zobrazit výsledek
Ověřená technologie - Technologie čištění vod kontaminovaných halogenovanými organickými látkami procesem katalytické hydrodehalogenace s využitím Raneovy Al-Ni slitiny
Ověřená technologie - Technologie regenerace hydrogenačního kovového katalyzátoru (Ni) z Raneovy Al-Ni slitiny

Aplikace odpadních modifikovaných biomateriálů pro čištění důlních vod


Číslo projektu: informace
Číslo projektu: TJ1000015
Anotace projektu: Cílem předkládaného projektu je připravit, ověřit a do praxe zavést nový sorpční materiál na bázi biocharu v kombinaci s podvojnými hydroxidy, jako účinného a ekonomicky výhodného sorbentu pro čištění důlních vod. V rámci projektu bude laboratorně ověřena účinnost biocharu vyrobeného pyrolýzou odpadní dřevné štěpky a podvojných hydroxidů z čistírenských či odpadních kalů bohatých na Fe, a zejména pak jejich kombinaci při odstraňování kovů z kontaminovaných důlních vod. Na základě laboratorních experimentů bude ověřena retenční kapacit sorbentů, následně bude v terénních podmínkách jejich účinnost ověřena prostřednictvím technologie využívající dekontaminačních sorpčních kolon, které budou naplněny testovaným sorpčním materiálem.
Poskytovatel: TAČR
Příjemce: Česká zemědělská univerzita v Praze
Spolupříjemce: GEOtest, a.s.
Řešitel: Ing. Petr Lacina, Ph.D.
Období řešení projektu: 2018 – 2019
Zobrazit výsledek

Nanotechnologické a biologické postupy dekontaminace vod a zemin


Číslo projektu: informace
Číslo projektu: TE01020218
Anotace projektu: Strategickým cílem projektu je zřídit Centrum realizující pravidelný transfer výsledků VaV do průmyslové praxe, což umožní, aby se ČR stala evropským lídrem v oblasti pokročilých technologií čištění vod a půd, které mají obrovský potenciál pro uplatnění na tuzemském i světovém trhu. Pro naplnění cíle budou vyvinuty, patentovány, ověřeny a na trh implementovány nové nanotechnologie a biotechnologie použitelné pro čištění širokého spektra vod včetně podzemních, pitných, průmyslových a povrchových a pro odstranění polutantů zahrnujících organické i anorganické sloučeniny, těžké kovy, radioaktivní látky, endokrinní disruptory, pesticidy či mikrobiální znečištění.
Poskytovatel: TAČR
Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
Spolupříjemce: AECOM, AQUATEST a.s., Dekonta, GEOtest, a.s., LAC, MEGA, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., TUL
Řešitel: RNDr. Eva Vodičková
Období řešení projektu: 2012 – 2019

Nové impedimetrické biosenzory pro monitorování stopové kontaminace podzemních vod xenobiotiky v reálném čase: design a evaluace


Číslo projektu: informace
Číslo projektu: TH02030874
Anotace projektu: S ohledem na kontaminaci podzemních vod xenobiotiky v důsledku lidské činnosti a s tím spojenými ekologickými, zdravotními a ekonomickými riziky vyvstává aktuální potřeba nových detekčních metod. Cílem projektu je konstrukce ultra citlivého, přenosného, opakovaně použitelného a uživatelsky vstřícného biosenzoru umožňujícího jednostupňové stanovení xenobiotik pronikajících do podzemních vod (v reálném čase). Vlastní detekční jednotka bude založena na polovodivé borem dopované diamantové vrstvě, která transformuje vazebnou událost mezi imobilizovanou sensorovou molekulou a cílovým xenobiotikem (např. estrogenním hormonem, herbicidem, pesticidem nebo transgenem z geneticky modifikovaných rostlin) ve fyzikální vodivostní/impedanční veličinu, měřitelnou metodou elektrochemické impedanční spektroskopie (EIS).
Poskytovatel: TAČR
Příjemce: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Spolupříjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., GEOtest, a.s., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
Řešitel: Mgr. Lubomír Procházka, Ph. D.
Období řešení projektu: 2017 – 2020

Vytvoření partnerské kooperace mezi firmou GEOtest a regionálním výzkumným centrem AdMaS


Číslo projektu: informace
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004874
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004874
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Příjemce: GEOtest, a.s.
Spolupříjemce: AdMaS
Řešitel: Ing. Petr Bílek
Období řešení projektu: 2017 – 2018
Projekt se zabýval problematikou geotechnického monitoringu a jeho vyhodnocením. Úkolem projektu bylo vhodně detekovat a řešit problémy podzemních staveb ve složitých přírodních podmínkách a správně nastavit mechanismy detekce negativních vlivů, což představuje v první řadě zpracování výsledků měření určení limitních hodnot sledovaných parametrů a vyhodnocení dat.

Zpracování technologického postupu eliminace drenážního efektu kanalizací


Číslo projektu: informace
Číslo projektu: TA04021081
Poskytovatel TAČR
Příjemce: Vysoké učení technické v Brně
Spolupříjemce: GEOtest, a.s., AQUA PROCON s.r.o.
Řešitel: Mgr. Pavlína Vylamová
Období řešení projektu: 2014 – 2017
Cílem projektu bylo zpracování vhodného technologického postupu budování stokových sítí tak, aby na jedné straně byly splněny technologické požadavky (stabilita, hutnitelnost, únosnost) a na straně druhé splněny legislativní a environmentální požadavky (tedy zajištění stability stávajících hydrogeologických poměrů oblasti výstavby kanalizace, což je v souladu s požadavkem na omezování dopadu změny klimatu na krajinu).

Interpretace a korelace dynamické a statické penetrační zkoušky pro efektivnější navrhování dopravních staveb


Číslo projektu: informace
Číslo projektu: TA04031092
Poskytovatel TAČR
Příjemce: GEOtest, a.s.
Spolupříjemce: GEOSTAR, s.r.o., Vysoké učení technické v Brně
Řešitel: Mgr. Marek Novotný
Období řešení projektu: 2014 – 2017
Obecným cílem projektu bylo přispět k úsporám při realizaci staveb dopravní infrastruktury a poskytnout podklady pro revizi a zkvalitnění stávajících předpisů. Konkrétním cílem bylo potom zpřesnění korelačních vztahů mezi geotechnickými vlastnostmi zemin získanými vrtným průzkumem a jednotlivými metodami penetračních zkoušek. Bylo dosaženo následujících výstupů (výsledků):

  • Software pro statistickou analýzu dat
  • Interpretační software DYNASTAT
  • Zařízení pro záznam počtu úderů AUTODYN
  • Certifikovaná metodika – Doporučení pro využívání statické a dynamické penetrační zkoušky a jejich korelace pro použití v dopravních stavbách

V případě zájmu o podrobnější informace či zakoupení některého z výše uvedených výstupů projektu, kontaktujte prosím osoby uvedené v závěrech níže uvedených odkazů na výsledky projektu.

Prezentace výzkumného projektu TA04031092 (prezentace ve formátu pdf)
Prezentace výsledků výzkumného projektu TA04031092 (prezentace ve formátu pdf)
Zobrazit výsledek

Vytvoření konceptuálního modelu tvorby syntetických map zranitelnosti podzemních vod a srovnání s modelem


Číslo projektu: informace
Číslo projektu: QH82096
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství
Příjemce: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Spolupříjemce: GEOtest, a.s., Česká zemědělská univerzita v Praze
Řešitel: RNDr. Josef Slavík
Období řešení projektu: 2008 – 2012
Společně s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. vlastní firma užitný vzor „Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod“ v oboru Znečištění a kontrola vody.

Metodika posuzování zdrojů nouzového zásobování vodou (NZV) na bázi analýzy rizik


Číslo projektu: informace
Číslo projektu: VG20102013066
Poskytovatel Ministerstvo vnitra
Příjemce: Ministerstvo obrany, Univerzita obrany
Spolupříjemce: GEOtest, a.s.
Řešitel: RNDr. Milan Čáslavský, Ph.D.
Období řešení projektu: 2010 – 2013
Úspěšně proběhla certifikace metodiky pod názvem „Metodika klasifikace náhradních zdrojů pro nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou“ byla realizována Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR, Institutem ochrany obyvatelstva Výsledky v modelovém území zobrazeny v mapách ve formátu GIS.

Zobrazit výsledek

Sorbenty na bázi nano-uhlíku k odstraňování těžkých kovů z vody FR-TI1/389


Číslo projektu: informace
Číslo projektu: FR-TI1/389
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Příjemce: GEOtest, a.s.
Spolupříjemce: VÚOS a.s.
Řešitel: RNDr. Alena Polenková
Období řešení projektu: 2009 – 2013
Byla úspěšně testována účinnost dekontaminace nanouhlíkových materiálů, sestavena a certifikována dekontaminační technologie – modulová linka za použití sorbentu – nanouhlíku, sloužící k odstranění těžkých kovů i organických polutantů z kontaminované podzemní vody.

Technologická laboratoř GEOtest


Číslo projektu: informace
Číslo projektu: PT03/148
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Příjemce: GEOtest, a.s.
Spolupříjemce: VÚOS a.s.
Řešitel: RNDr. Eva Vodičková
Období řešení projektu: 2012 – 2013
V roce 2013 byly zrealizovány dodávky přístrojů a jejich testování, školení o jejich provozu a zahájení jejich využití ve výzkumných projektech.

Automatizovaný systém pro analýzu vybraných charakteristik a procesů v porézním prostředí metodou EIS


Číslo projektu: informace
Číslo projektu: E!4981
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Příjemce: GEOtest, a.s.
Spolupříjemce: VUT v Brně – Fakulta stavební
Řešitel: Ing. Jiří Pavlík, CSc.
Období řešení projektu: 2009 – 2012
Elektrická impedanční spektrometrie (EIS) je moderní způsob detekce anomálií v porézních látkách. V rámci projektu byla vyvinuta nová měřicí aparatura s unikátním přístrojem Z-metr, speciálními sondami a obslužným software. Byla provedena realizace měřicích elektrod a jejich umístění ve zvolených lokalitách v ČR i zahraničí. Na projekt navazuje další aplikace a rozvoj metody v letech 2013 až 2016; vývoj a realizace měření Z-metr vč. příslušenství (modul přenosu dat, dobíjení, software).

Systém sledování vybraných parametrů porézních látek metodou EIS v širokém spektru aplikací


Číslo projektu: informace
Číslo projektu: LF13019
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Příjemce: GEOtest, a.s.
Spolupříjemce: VUT v Brně – Fakulta stavební
Řešitel: Ing. Jiří Pavlík, CSc.
Období řešení projektu: 2013 – 2016

Technologie využití neutralizačních kalů v procesu rekultivací a ve stavebnictví


Číslo projektu: informace
Číslo projektu: TA01021418
Poskytovatel TAČR
Příjemce: GEOtest, a.s.
Spolupříjemce: VUT v Brně, .A.S.A., spol. s r.o.
Řešitel: Ing. Pavel Benkovič
Období řešení projektu: 2011 – 2014
Neutralizační kaly jako významná skupina průmyslových odpadů, produkovaných v současnosti i v minulosti (staré ekologické zátěže), jsou na základě teoreticky sestavených a odzkoušených receptur upravovány na nově vyvinuté technologické lince do podoby výrobku, umožňující jejich využití v procesu rekultivací a ve stavebnictví tak, aby splňovaly platné legislativní požadavky. Vybrané výrobky byly certifikovány. Celý proces musí probíhat s ohledem na optimální provoz technologické linky a na ekonomickou udržitelnost.

Zobrazit výsledek

Výzkum sdružených procesů v horninovém prostředí a vývoj metodik pro posuzování dlouhodobé stability podzemních děl


Číslo projektu: informace
Číslo projektu: FR-TI3/579
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Příjemce: TUL – Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Spolupříjemce: ARCADIS Geotechnika, a.s., GEOtest, a.s., Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Řešitel: Doc. Pavel Bláha, CSc.
Období řešení projektu: 2011 – 2015
Základním cílem projektu bylo vytvoření potřebné podpory budoucím strategickým projektům v oblastech hlubinného ukládání radioaktivního odpadu, zajištění stability podzemních inženýrských staveb, hydrotechnických děl, zásobníků plynu a využití geotermálního potenciálu horninového prostředí pomocí in situ a laboratorního studia THM procesů v horninách odpovídajících lokalitám ČR, ukázat a vytvořit sadu nástrojů pro podporu simulace, predikce a rozhodování v uvedených aplikačních oblastech. Výzkum byl zaměřen na poznání a simulaci vzájemně provázaných procesů ovlivňujících porušení horninového prostředí a na analýzu možností jejich minimalizace.

Zobrazit výsledek

Jakost pitné vody malých zdrojů (posuzování rizik vyšší zranitelnosti malých zdrojů)


Číslo projektu: informace
Číslo projektu: TA02020184
Poskytovatel TAČR
Příjemce: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. Praha
Spolupříjemce: GEOtest, a.s.
Řešitel: Ing. Ludmila Hartlová
Období řešení projektu: 2012 – 2015
Projekt se zabýval aktuální problematikou zlepšení jakosti pitné vody z malých vodních zdrojů, která je dle údajů Státního zdravotního ústavu dlouhodobě horší než voda z velkých vodárenských sítí. Situaci řeší komplexně ve formě systémového a odborného přístupu k řízení malých vodních zdrojů za účelem dosažení optimální jakosti pitné vody pro běžné i nouzové zásobování venkovského obyvatelstva.

Zavedení nové technologie zamezující průsakům a únikům vody tělesem přehradních hrází


Číslo projektu: informace
Číslo projektu: IN04/1299
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Příjemce: GEOtest, a.s.
Řešitel: Ing. David Rupp
Období řešení projektu: 2013 – 2015
Hlavním cílem projektu bylo zavedení nové technologie zamezení úniků vody skrz těleso přehradní hráze pomocí licenčně zakoupené technologie BIOSEALING. Tato technologie není zatím v České republice, ani v dalších zemí známa. Její vysokou přidanou hodnotou je nižší náročnost na zdroje a tím pádem výrazně lepší dostupnost pro koncové klienty, kteří si nemohou dovolit realizovat klasický způsob zamezení úniků vody skrze injektáže. Zavedením této technologie tak žadatel posílí svou konkurenceschopnost na trhu. Výraznou výhodou technologie BIOSEALING je při porovnání klasických injektáží rovněž ohleduplnost vůči životnímu prostředí.

Ukončené výzkumné projekty

Expandibilita podkladních vrstev a podloží dopravních staveb


Číslo projektu: informace
Anotace projektu: Hlavním cílem projektu je vytvoření ucelené metodiky posuzování rizika objemových změn materiálů určených pro podloží a podkladní vrstvy vozovek. Dále budou definovány limitní přípustné obsahy expandibilních fází. Dalším hlavním cílem je vytvoření mapy s odborným obsahem, která bude zaměřena na sledování bobtnavých zemin v ČR s ohledem na plánovanou výstavbu dálniční a silniční infrastruktury. Budou také rozvíjeny postupy identifikace a kvantifikace bobtnavých jílových minerálů s ohledem na operativnější aplikaci a spolehlivost analýzy.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Příjemce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Spolupříjemce: GEOtest, a.s.
Masarykova univerzita – Přírodovědecká fakulta
Řešitel: Ing. Marek Polák
Období řešení projektu: 2021 – 2024

Vývoj inovativní reduktivní technologie na bázi hydrogenačních kovových katalyzátorů pro rychlou degradaci halogenovaných organických látek v kontaminovaných vodách


Číslo projektu: informace
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0009123
Anotace projektu: Projekt je zaměřen na vývoj inovativní reduktivní technologie na bázi Raneyovy slitiny, která dokáže za vhodných podmínek přímo ve vodném prostředí rychle dehalogenovat veškeré halogenované organické kontaminanty za běžné teploty a tlaku a současně recyklovat vstupní reagenty. Výstupem projektu bude jeden funkční vzorek a dvě ověřené technologie tohoto procesu čištění vod. Vyvinuté technologie budou společně využity při čištění odpadních a obecně kontaminovaných vod.
Poskytovatel: Ministerstvo obchodu a průmyslu
Příjemce: GEOtest, a.s.
Spolupříjemce: ASIO TECH, spol. s r.o.
Řešitel: Ing. Petr Lacina, Ph.D.
Období řešení projektu: 2018 – 2020
Zobrazit výsledek
Ověřená technologie - Technologie čištění vod kontaminovaných halogenovanými organickými látkami procesem katalytické hydrodehalogenace s využitím Raneovy Al-Ni slitiny
Ověřená technologie - Technologie regenerace hydrogenačního kovového katalyzátoru (Ni) z Raneovy Al-Ni slitiny

Aplikace odpadních modifikovaných biomateriálů pro čištění důlních vod


Číslo projektu: informace
Číslo projektu: TJ1000015
Anotace projektu: Cílem předkládaného projektu je připravit, ověřit a do praxe zavést nový sorpční materiál na bázi biocharu v kombinaci s podvojnými hydroxidy, jako účinného a ekonomicky výhodného sorbentu pro čištění důlních vod. V rámci projektu bude laboratorně ověřena účinnost biocharu vyrobeného pyrolýzou odpadní dřevné štěpky a podvojných hydroxidů z čistírenských či odpadních kalů bohatých na Fe, a zejména pak jejich kombinaci při odstraňování kovů z kontaminovaných důlních vod. Na základě laboratorních experimentů bude ověřena retenční kapacit sorbentů, následně bude v terénních podmínkách jejich účinnost ověřena prostřednictvím technologie využívající dekontaminačních sorpčních kolon, které budou naplněny testovaným sorpčním materiálem.
Poskytovatel: TAČR
Příjemce: Česká zemědělská univerzita v Praze
Spolupříjemce: GEOtest, a.s.
Řešitel: Ing. Petr Lacina, Ph.D.
Období řešení projektu: 2018 – 2019
Zobrazit výsledek

Nanotechnologické a biologické postupy dekontaminace vod a zemin


Číslo projektu: informace
Číslo projektu: TE01020218
Anotace projektu: Strategickým cílem projektu je zřídit Centrum realizující pravidelný transfer výsledků VaV do průmyslové praxe, což umožní, aby se ČR stala evropským lídrem v oblasti pokročilých technologií čištění vod a půd, které mají obrovský potenciál pro uplatnění na tuzemském i světovém trhu. Pro naplnění cíle budou vyvinuty, patentovány, ověřeny a na trh implementovány nové nanotechnologie a biotechnologie použitelné pro čištění širokého spektra vod včetně podzemních, pitných, průmyslových a povrchových a pro odstranění polutantů zahrnujících organické i anorganické sloučeniny, těžké kovy, radioaktivní látky, endokrinní disruptory, pesticidy či mikrobiální znečištění.
Poskytovatel: TAČR
Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
Spolupříjemce: AECOM, AQUATEST a.s., Dekonta, GEOtest, a.s., LAC, MEGA, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., TUL
Řešitel: RNDr. Eva Vodičková
Období řešení projektu: 2012 – 2019

Nové impedimetrické biosenzory pro monitorování stopové kontaminace podzemních vod xenobiotiky v reálném čase: design a evaluace


Číslo projektu: informace
Číslo projektu: TH02030874
Anotace projektu: S ohledem na kontaminaci podzemních vod xenobiotiky v důsledku lidské činnosti a s tím spojenými ekologickými, zdravotními a ekonomickými riziky vyvstává aktuální potřeba nových detekčních metod. Cílem projektu je konstrukce ultra citlivého, přenosného, opakovaně použitelného a uživatelsky vstřícného biosenzoru umožňujícího jednostupňové stanovení xenobiotik pronikajících do podzemních vod (v reálném čase). Vlastní detekční jednotka bude založena na polovodivé borem dopované diamantové vrstvě, která transformuje vazebnou událost mezi imobilizovanou sensorovou molekulou a cílovým xenobiotikem (např. estrogenním hormonem, herbicidem, pesticidem nebo transgenem z geneticky modifikovaných rostlin) ve fyzikální vodivostní/impedanční veličinu, měřitelnou metodou elektrochemické impedanční spektroskopie (EIS).
Poskytovatel: TAČR
Příjemce: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Spolupříjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., GEOtest, a.s., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
Řešitel: Mgr. Lubomír Procházka, Ph. D.
Období řešení projektu: 2017 – 2020

Vytvoření partnerské kooperace mezi firmou GEOtest a regionálním výzkumným centrem AdMaS


Číslo projektu: informace
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004874
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004874
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Příjemce: GEOtest, a.s.
Spolupříjemce: AdMaS
Řešitel: Ing. Petr Bílek
Období řešení projektu: 2017 – 2018
Projekt se zabýval problematikou geotechnického monitoringu a jeho vyhodnocením. Úkolem projektu bylo vhodně detekovat a řešit problémy podzemních staveb ve složitých přírodních podmínkách a správně nastavit mechanismy detekce negativních vlivů, což představuje v první řadě zpracování výsledků měření určení limitních hodnot sledovaných parametrů a vyhodnocení dat.

Zpracování technologického postupu eliminace drenážního efektu kanalizací


Číslo projektu: informace
Číslo projektu: TA04021081
Poskytovatel TAČR
Příjemce: Vysoké učení technické v Brně
Spolupříjemce: GEOtest, a.s., AQUA PROCON s.r.o.
Řešitel: Mgr. Pavlína Vylamová
Období řešení projektu: 2014 – 2017
Cílem projektu bylo zpracování vhodného technologického postupu budování stokových sítí tak, aby na jedné straně byly splněny technologické požadavky (stabilita, hutnitelnost, únosnost) a na straně druhé splněny legislativní a environmentální požadavky (tedy zajištění stability stávajících hydrogeologických poměrů oblasti výstavby kanalizace, což je v souladu s požadavkem na omezování dopadu změny klimatu na krajinu).

Interpretace a korelace dynamické a statické penetrační zkoušky pro efektivnější navrhování dopravních staveb


Číslo projektu: informace
Číslo projektu: TA04031092
Poskytovatel TAČR
Příjemce: GEOtest, a.s.
Spolupříjemce: GEOSTAR, s.r.o., Vysoké učení technické v Brně
Řešitel: Mgr. Marek Novotný
Období řešení projektu: 2014 – 2017
Obecným cílem projektu bylo přispět k úsporám při realizaci staveb dopravní infrastruktury a poskytnout podklady pro revizi a zkvalitnění stávajících předpisů. Konkrétním cílem bylo potom zpřesnění korelačních vztahů mezi geotechnickými vlastnostmi zemin získanými vrtným průzkumem a jednotlivými metodami penetračních zkoušek. Bylo dosaženo následujících výstupů (výsledků):

  • Software pro statistickou analýzu dat
  • Interpretační software DYNASTAT
  • Zařízení pro záznam počtu úderů AUTODYN
  • Certifikovaná metodika – Doporučení pro využívání statické a dynamické penetrační zkoušky a jejich korelace pro použití v dopravních stavbách

V případě zájmu o podrobnější informace či zakoupení některého z výše uvedených výstupů projektu, kontaktujte prosím osoby uvedené v závěrech níže uvedených odkazů na výsledky projektu.

Prezentace výzkumného projektu TA04031092 (prezentace ve formátu pdf)
Prezentace výsledků výzkumného projektu TA04031092 (prezentace ve formátu pdf)
Zobrazit výsledek

Vytvoření konceptuálního modelu tvorby syntetických map zranitelnosti podzemních vod a srovnání s modelem


Číslo projektu: informace
Číslo projektu: QH82096
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství
Příjemce: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Spolupříjemce: GEOtest, a.s., Česká zemědělská univerzita v Praze
Řešitel: RNDr. Josef Slavík
Období řešení projektu: 2008 – 2012
Společně s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. vlastní firma užitný vzor „Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod“ v oboru Znečištění a kontrola vody.

Metodika posuzování zdrojů nouzového zásobování vodou (NZV) na bázi analýzy rizik


Číslo projektu: informace
Číslo projektu: VG20102013066
Poskytovatel Ministerstvo vnitra
Příjemce: Ministerstvo obrany, Univerzita obrany
Spolupříjemce: GEOtest, a.s.
Řešitel: RNDr. Milan Čáslavský, Ph.D.
Období řešení projektu: 2010 – 2013
Úspěšně proběhla certifikace metodiky pod názvem „Metodika klasifikace náhradních zdrojů pro nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou“ byla realizována Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR, Institutem ochrany obyvatelstva Výsledky v modelovém území zobrazeny v mapách ve formátu GIS.

Zobrazit výsledek

Sorbenty na bázi nano-uhlíku k odstraňování těžkých kovů z vody FR-TI1/389


Číslo projektu: informace
Číslo projektu: FR-TI1/389
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Příjemce: GEOtest, a.s.
Spolupříjemce: VÚOS a.s.
Řešitel: RNDr. Alena Polenková
Období řešení projektu: 2009 – 2013
Byla úspěšně testována účinnost dekontaminace nanouhlíkových materiálů, sestavena a certifikována dekontaminační technologie – modulová linka za použití sorbentu – nanouhlíku, sloužící k odstranění těžkých kovů i organických polutantů z kontaminované podzemní vody.

Technologická laboratoř GEOtest


Číslo projektu: informace
Číslo projektu: PT03/148
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Příjemce: GEOtest, a.s.
Spolupříjemce: VÚOS a.s.
Řešitel: RNDr. Eva Vodičková
Období řešení projektu: 2012 – 2013
V roce 2013 byly zrealizovány dodávky přístrojů a jejich testování, školení o jejich provozu a zahájení jejich využití ve výzkumných projektech.

Automatizovaný systém pro analýzu vybraných charakteristik a procesů v porézním prostředí metodou EIS


Číslo projektu: informace
Číslo projektu: E!4981
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Příjemce: GEOtest, a.s.
Spolupříjemce: VUT v Brně – Fakulta stavební
Řešitel: Ing. Jiří Pavlík, CSc.
Období řešení projektu: 2009 – 2012
Elektrická impedanční spektrometrie (EIS) je moderní způsob detekce anomálií v porézních látkách. V rámci projektu byla vyvinuta nová měřicí aparatura s unikátním přístrojem Z-metr, speciálními sondami a obslužným software. Byla provedena realizace měřicích elektrod a jejich umístění ve zvolených lokalitách v ČR i zahraničí. Na projekt navazuje další aplikace a rozvoj metody v letech 2013 až 2016; vývoj a realizace měření Z-metr vč. příslušenství (modul přenosu dat, dobíjení, software).

Systém sledování vybraných parametrů porézních látek metodou EIS v širokém spektru aplikací


Číslo projektu: informace
Číslo projektu: LF13019
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Příjemce: GEOtest, a.s.
Spolupříjemce: VUT v Brně – Fakulta stavební
Řešitel: Ing. Jiří Pavlík, CSc.
Období řešení projektu: 2013 – 2016

Technologie využití neutralizačních kalů v procesu rekultivací a ve stavebnictví


Číslo projektu: informace
Číslo projektu: TA01021418
Poskytovatel TAČR
Příjemce: GEOtest, a.s.
Spolupříjemce: VUT v Brně, .A.S.A., spol. s r.o.
Řešitel: Ing. Pavel Benkovič
Období řešení projektu: 2011 – 2014
Neutralizační kaly jako významná skupina průmyslových odpadů, produkovaných v současnosti i v minulosti (staré ekologické zátěže), jsou na základě teoreticky sestavených a odzkoušených receptur upravovány na nově vyvinuté technologické lince do podoby výrobku, umožňující jejich využití v procesu rekultivací a ve stavebnictví tak, aby splňovaly platné legislativní požadavky. Vybrané výrobky byly certifikovány. Celý proces musí probíhat s ohledem na optimální provoz technologické linky a na ekonomickou udržitelnost.

Zobrazit výsledek

Výzkum sdružených procesů v horninovém prostředí a vývoj metodik pro posuzování dlouhodobé stability podzemních děl


Číslo projektu: informace
Číslo projektu: FR-TI3/579
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Příjemce: TUL – Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Spolupříjemce: ARCADIS Geotechnika, a.s., GEOtest, a.s., Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Řešitel: Doc. Pavel Bláha, CSc.
Období řešení projektu: 2011 – 2015
Základním cílem projektu bylo vytvoření potřebné podpory budoucím strategickým projektům v oblastech hlubinného ukládání radioaktivního odpadu, zajištění stability podzemních inženýrských staveb, hydrotechnických děl, zásobníků plynu a využití geotermálního potenciálu horninového prostředí pomocí in situ a laboratorního studia THM procesů v horninách odpovídajících lokalitám ČR, ukázat a vytvořit sadu nástrojů pro podporu simulace, predikce a rozhodování v uvedených aplikačních oblastech. Výzkum byl zaměřen na poznání a simulaci vzájemně provázaných procesů ovlivňujících porušení horninového prostředí a na analýzu možností jejich minimalizace.

Zobrazit výsledek

Jakost pitné vody malých zdrojů (posuzování rizik vyšší zranitelnosti malých zdrojů)


Číslo projektu: informace
Číslo projektu: TA02020184
Poskytovatel TAČR
Příjemce: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. Praha
Spolupříjemce: GEOtest, a.s.
Řešitel: Ing. Ludmila Hartlová
Období řešení projektu: 2012 – 2015
Projekt se zabýval aktuální problematikou zlepšení jakosti pitné vody z malých vodních zdrojů, která je dle údajů Státního zdravotního ústavu dlouhodobě horší než voda z velkých vodárenských sítí. Situaci řeší komplexně ve formě systémového a odborného přístupu k řízení malých vodních zdrojů za účelem dosažení optimální jakosti pitné vody pro běžné i nouzové zásobování venkovského obyvatelstva.

Zavedení nové technologie zamezující průsakům a únikům vody tělesem přehradních hrází


Číslo projektu: informace
Číslo projektu: IN04/1299
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Příjemce: GEOtest, a.s.
Řešitel: Ing. David Rupp
Období řešení projektu: 2013 – 2015
Hlavním cílem projektu bylo zavedení nové technologie zamezení úniků vody skrz těleso přehradní hráze pomocí licenčně zakoupené technologie BIOSEALING. Tato technologie není zatím v České republice, ani v dalších zemí známa. Její vysokou přidanou hodnotou je nižší náročnost na zdroje a tím pádem výrazně lepší dostupnost pro koncové klienty, kteří si nemohou dovolit realizovat klasický způsob zamezení úniků vody skrze injektáže. Zavedením této technologie tak žadatel posílí svou konkurenceschopnost na trhu. Výraznou výhodou technologie BIOSEALING je při porovnání klasických injektáží rovněž ohleduplnost vůči životnímu prostředí.