Geofyzikální práce

Nabízíme projektování, provádění a vyhodnocování průzkumných prací (průzkum malých až středních hloubek), reinterpretaci výsledků archivních prací, poradenskou a konzultační činnost, školení, technickou a metodickou podporu výuky studentů lokálních vysokých škol v níže uvedených oblastech:

Geofyzikální práce

Nabízíme projektování, provádění a vyhodnocování průzkumných prací (průzkum malých až středních hloubek), reinterpretaci výsledků archivních prací, poradenskou a konzultační činnost, školení, technickou a metodickou podporu výuky studentů lokálních vysokých škol v níže uvedených oblastech:

 • geofyzikální průzkumy realizované na povrchu, z vodní hladiny, v důlních dílech
 • geofyzikální měření ve vrtech, mezi vrty a v systému vrt-povrch
 • geofyzikální měření pro účely inženýrskogeologických průzkumů, podpora průzkumů pro liniové stavby, zakládání plošných staveb, vodohospodářské objekty
 • geofyzikální měření pro účely hydrogeologického průzkumu, upřesnění geologické stavby zájmových území s přihlédnutím k lokalizaci budoucích jímacích objektů, určení preferenčních tras proudění podzemní vody
 • průzkum pro zpracování analýzy rizik
 • stanovení rozsahu znečištění podzemních vod, horninového prostředí
 • průzkum svahových deformací
 • příprava podkladů pro projektování protikorozní ochrany staveb, klasifikace zájmového území z hlediska korozivního působení bludnými proudy podle platných předpisů, návrh protikorozních opatření
 • optická diagnostika vrtů, vertikálních i horizontálních
 • zaměření reliéfu dna vodních nádrží (tvorba batymetrických map), měření mocnosti dnových sedimentů, lokalizace zatopených objektů
 • měření vybraných fyzikálních vlastností kapalin ve vrtech

Kontaktní osoba:

Ing. Roman Duras | odborný garant pro geofyziku