Zásady ochrany osobních údajů ve společnosti GEOtest, a.s.

My v GEOtestu víme, že ochrana osobních údajů, které nám poskytujete, je velmi důležitá. Proto s nimi zacházíme s veškerou pečlivostí a v souladu s platnou legislativou. Budeme rádi, když se seznámíte, jakým způsobem v GEOtestu zpracovávání osobních údajů probíhá, jaké údaje o vás sbíráme a jaká práva můžete uplatnit. Pro vaši lepší orientaci jsme tyto informace strukturovali do otázek a odpovědí. Jednoduše tak zjistíte, jak dlouho údaje uchováváme nebo proč to vůbec děláme.

Připravili jsme pro Vás rychlý přehled o shromažďovaných údajích.

Pouze ty údaje, které opravdu potřebujeme

Zpracováváme pouze takové údaje, které nezbytně potřebujeme. Patří mezi ně například vaše kontaktní údaje, které vyplňujete v kontaktních formulářích, abychom Vás mohli kontaktovat zpět, když nám napíšete.

Bezpečnost

Vaše data jsou v bezpečí. Neposkytujeme je třetím osobám, jsou shromažďovány pouze u nás, v GEOtestu.

Pokud se chcete dozvědět více, následující text vám odpoví na tyto otázky:

Jaké osobní údaje zpracováváme?
Údaje, které zpracováváme opravdu potřebujeme, jinak bychom nemohli poskytovat naše služby. Zpracováváme následující osobní údaje:

 • Kontaktní údaje – především kontaktní adresa, telefon a e-mailová adresa. Díky těmto osobním údajům s vámi budeme moci komunikovat.
 • Údaje z prohlížení – Cookies. Tyto údaje získáváme od návštěvníků webové stránky www.geotest.cz

V případě, že budeme chtít zpracovat jiný údaj nebo údaje využít pro jiné účely, než jsou údaje uvedené výše, můžeme tak učinit pouze na základě platně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů
Veškeré osobní údaje, které jste nám poskytli uchováváme v GEOtestu. Neposkytujeme je žádné třetí osobě. GEOtest nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Zpracovateli osobních údajů jsou:

 • GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno, tel.: +420 548 125 111, e-mail: , datová schránka: axvp7bj, IČ: 46344942, DIČ: CZ46344942

  • Data jsou uložena na našich interních serverech.

Vaše práva

Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo od GEOtestu získat potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovány. Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo k nim získat přístup, stejně jako k následujícím informacím:

 • Účel zpracování.
 • Kategorie dotčených osobních údajů.
 • Příjemci, kterým budou nebo byly osobní údaje zpřístupněny.
 • Plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.
 • Právo požádat správce o opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, či vznést námitku proti tomuto zpracování.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu
 • Získat dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od vás samotných.
 • Právo získat informaci, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
 • Právo získat kopii zpracovaných osobních údajů.

Právo na opravu osobních údajů
Máte právo na to, aby GEOtest bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Případně doplnil neúplné osobní údaje.

Právo na výmaz osobních údajů
Jako subjekt údajů máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje, které se vás týkají v případě, že:

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
 • Jako subjekt údajů odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování.
 • Vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování.
 • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
 • Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu EU nebo ČR.
 • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a další případy stanovení v GDPR.

Právo na omezení zpracování
Máte právo na to, aby GEOtest omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

 • Popíráte přesnost osobních údajů na dobu potřebnou k tomu, aby GEOtest mohl přesnost osobních údajů ověřit.
 • Zpracování údajů je protiprávní, subjekt osobních údajů odmítá jejich výmaz a žádá místo toho o omezení jejich použití.
 • GEOtest již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody GEOtest převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Právo vznést námitku proti zpracování
Máte právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají a které GEOtest zpracovává z důvodu jeho oprávněného zájmu. GEOtest v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami vás, jako subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na přenositelnost údajů
Máte právo získat osobní údaje, které se vás, jako subjektu osobních údajů týkají a které jste poskytli společnosti GEOtest, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu GEOtest, které byly osobní údaje poskytnuty, bránila, a to v případě, že:

 • Zpracování je založeno na souhlasu.
 • Zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud se subjekt údajů domnívá, že GEOtest nezpracovává jeho osobní údaje zákonným způsobem, má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: , tel.: 234 665 125.

Právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování
GEOtest je povinen oznamovat jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud to subjekt údajů požaduje, GEOtest informuje subjekt údajů o těchto příjemcích.

Právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů
Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí GEOtest toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
Pokud některý z osobních údajů zpracováváme na základě vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat. Nesouhlas se zpracováním osobních údajů je nutné zaslat v písemné formě na e-mailovou adresu

Na koho se obrátit?

Informace o správci osobních údajů:
Obchodní společnost: GEOtest, a.s.
IČO: 01729462
Sídlo: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně (dále „GEOtest“)
Kontaktní e-mail:
GEOtest nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Dozorový orgán:
Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů
Sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7
Kontaktní e-mail:
Telefonní číslo: 234 665 125

Soubory cookie
Chceme, aby naše webová stránka www.geotest.cz byla co nejvíce intuitivní a pro vás jako uživatele přehledná a jasná. Proto při návštěvě našich webových stránek používáme textové soubory, které identifikují uživatele a zaznamenávají jeho uživatelskou aktivitu, takzvané cookie. Text v tomto souboru je tvořen řadou čísel a písmen, které identifikují počítač uživatele, ale neposkytují však žádné konkrétní údaje o uživateli. Díky tomu jsme schopni neustále zlepšovat vaši uživatelskou zkušenost s naším webem.

Proč tedy užíváme soubory cookie a podobné technologie?

 • Nástroje pro přehlednější web – na naší webové stránce mohou být umístěny cookie soubory třetích stran. Může se tak jednat například proto, že GEOtest pověřil tuto třetí stranu například analýzou webových stránek, za účelem jejich zpřehlednění nebo urychlení načítání stránky. GEOtest využívá službu Google Analytics od společnosti Google.

Většina webových prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky. Poskytují však ovládací prvky, které umožňují jejich blokování nebo odstranění, můžete tak mít nad svými daty kontrolu. Uživatelé webové stránky www.geotest.cz jsou oprávněni nastavit si svůj prohlížeč tak, aby bylo používání cookie na jejich počítači omezeno či zabráněno. Nicméně webové rozhraní GEOtestu v tom případě nemusí fungovat správně a nemusí vám poskytnout potřebný uživatelský komfort. Pokyny k blokování nebo odstraňování souborů cookie v prohlížečích lze zpravidla nalézt v dokumentaci nápovědy jednotlivých prohlížečů.