Vodní hospodářství

Nabízíme komplexní řešení problematiky vody v krajině:

Vodní hospodářství

Nabízíme komplexní řešení problematiky vody v krajině:

 • podpora regenerace urbanizované krajiny
 • krajinné inženýrství, obnova zemědělského a lesního prostředí
 • zasakování srážkových vod v intravilánu obcí
 • zadržování vody v kulturní krajině
 • protipovodňová opatření řešená přírodě blízkým způsobem
 • revitalizace odvodněných ploch
 • přírodě blízké úpravy vodních toků
 • malé vodní nádrže, mokřady
 • návrhy komplexních pozemkových úprav
 • návrhy protierozních opatření
 • zpracování studií odtokových poměrů

Kontaktní osoba:

Mgr. Jan Oprchal | odborný garant pro vodní hospodářství, krajinné inženýrství a GIS