Hydrogeologie

Nabízíme zpracování studií a posudků, provádění průzkumných prací, poradenskou, konzultační a znaleckou činnost v níže uvedených oblastech:

Hydrogeologie

Nabízíme zpracování studií a posudků, provádění průzkumných prací, poradenskou, konzultační a znaleckou činnost v níže uvedených oblastech:

 • návrh optimalizace využití stávajících zdrojů podzemní vody
 • vyhledávání zdrojů pitné vody, stanovení jejich vydatnosti a kvality
 • studie vlivů vodohospodářských úprav na režim podzemních vod
 • zpracování hydraulických modelů proudění podzemní vody včetně stanovení jejího jímatelného množství
 • bilance zásob podzemní vody
 • měření průtoků povrchových toků hydrometrickou vrtulí
 • zajištění režimních měření hladin podzemní vody ve studních a hydrogeologických vrtech včetně vyhodnocení
 • sestavení hydroekologických map území umožňujících rychlé a odborné rozhodování v otázkách životního prostředí
 • zpracování hydrogeologických studií a posudků řešících možné střety zájmů
 • návrh a revize ochranných pásem vodních zdrojů (dříve PHO) s využitím map rizik ohrožení podzemních vod
 • zpracování hydrogeologických posudků v souvislosti s řešením srážkových vod pro stavby a posudků pro vsakování přečištěných odpadních vod do horninového prostředí
 • zpracování syntetických map zranitelnosti podzemních vod
 • zpracování hydrogeologických studií, posudků a vyjádření pro zdroje minerálních vod
 • filtry ÚGI

Kontaktní osoba:

Mgr. Jan Bartoň | oborový manažer