Odstraňování ekologických zátěží, sanační práce

Nabízíme komplexní řešení sanací podzemních vod, horninového prostředí a staveb kontaminovaných látkami cizorodými pro životní prostředí (např. chlorovanými a ropnými uhlovodíky, persistentními polutanty, těžkými kovy apod.)

Odstraňování ekologických zátěží, sanační práce

Nabízíme komplexní řešení sanací podzemních vod, horninového prostředí a staveb kontaminovaných látkami cizorodými pro životní prostředí (např. chlorovanými a ropnými uhlovodíky, persistentními polutanty, těžkými kovy apod.)

  • likvidace starých ekologických zátěží životního prostředí
  • likvidace následků ekologických havárií
  • průzkumné práce všech etap (screening, předběžný, podrobný a doplňkový průzkum) a úrovní (hydrogeologický, atmogeochemický, geofyzikální, znečištění horninového prostředí)
  • zpracování návrhu sanace, projektové dokumentace, zajištění nezbytných povolení a samotná realizace
  • laboratorní a pilotní ověření sanačních metod
  • studie proveditelnosti sanačního zákroku
  • sanace podzemních vod a horninového prostředí na požadované limity
  • následný monitoring podzemních vod a horninového prostředí po ukončení sanačního zásahu
  • návrh, projekce a realizace in situ inovativních sanačních technologií (chemická oxidace, reduktivní degradace, imobilizace polutantů)
  • projekt, dodávka, instalace a provoz technologie pro odsávání a čištění půdního vzduchu nesaturované zóny horninového prostředí
  • supervizní kontrola realizace sanačních prací a odborný dohled nad realizací ekologických staveb
  • filtry ÚGI

Kontaktní osoba:

RNDr. Zuzana Vilímová | oborová manažerka