Vodní hospodářství

Nabízíme komplexní řešení problematiky vody v krajině:

Vodní hospodářství

Nabízíme komplexní řešení problematiky vody v krajině:

 • Podpora regenerace urbanizované krajiny
 • Krajinné inženýrství, obnova zemědělského a lesního prostředí
 • Zasakování srážkových vod v intravilánu obcí
 • Zadržování vody v kulturní krajině
 • Protipovodňová opatření řešená přírodě blízkým způsobem
 • Revitalizace odvodněných ploch
 • Přírodě blízké úpravy vodních toků
 • Malé vodní nádrže, mokřady
 • Návrhy komplexních pozemkových úprav
 • Návrhy protierozních opatření
 • Zpracování studií odtokových poměrů