Laboratoře mechaniky zemin

Zkušební laboratoř č. 1271.2 akreditovaná ČIA

Základním cílem laboratoří mechaniky zemin je poskytovat objektivně, nestranně a vysoce kvalifikovaně služby ve zkušebnictví, zejména pro potřeby geotechnického průzkumu. Laboratoře úzce spolupracují s pracovníky úseku inženýrské geologie a geotechniky firmy GEOtest, a.s., kteří mohou - na základě požadavku zákazníků - provést odborné zhodnocení výsledků laboratorních zkoušek.

Laboratoře mechaniky zemin mají zaveden systém jakosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a jsou akreditované Českým institutem pro akreditace o.p.s.
Laboratoře disponují speciálním kalibrovaným zařízením pro zkoušení fyzikálně mechanických vlastností zemin a kvalifikovaným personálem, splňujícím požadavky příslušných zkušebních norem a udělené akreditace.

Sortiment laboratorních zkoušek:

 • Stanovení vlhkosti zemin – ČSN EN ISO 17892-1
 • Stanovení vlhkosti kameniva - ČSN EN 1097-5
 • Stanovení zrnitosti zemin – ČSN CEN ISO/TS 17892-4
 • Stanovení zrnitosti kameniva - sítový rozbor - ČSN EN 933-1
 • Stanovení konzistenčních mezí – ČSN CEN ISO/TS 17892-12
 • Stanovení objemové hmotnosti zemin – ČSN EN ISO 17892-2
 • Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic - ČSN EN ISO 17892-3
 • Laboratorní stanovení uhličitanů v zeminách – ČSN 72 1022
 • Stanovení ztráty žíháním – Metodiky ČGÚ 1987, kapitola 8
 • Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin – ČSN EN 13286-2
 • Parametr míry zhutnění "C", "D" – ČSN 72 1006 *
 • Laboratorní stanovení poměru únosnosti (CBR) – ČSN EN 13286-47
 • Laboratorní stanovení minim. a maxim. ulehlosti zemin – ČSN 72 1018 *
 • Laboratorní stanovení poměrného lineárního smrštění zemin - ČSN 72 1019 *
 • Laboratorní stanovení propustnosti zemin – ČSN 72 1020, metoda F *
 • Stanovení stlačitelnosti zemin v edometru – ČSN CEN ISO/TS 17892-5 (časový průběh konsolidace s výpočtem součinitele konsolidace, prosedavost zemin, bobtnavost zemin, stanovení součinitele "z")
 • Stanovení bobtnavosti zemin - Metodiky ČGÚ 1987, kapitola 20
 • Krabicová smyková zkouška – ČSN CEN ISO/TS 17892-10 (efektivní parametry vrcholové a reziduální smykové pevnosti)
 • Zkouška pevnosti v prostém tlaku ČSN CEN ISO/TS 17892-7
 • Triaxiální smyková zkouška – ČSN CEN ISO/TS 17892-8
 • Konsolidovaná triaxiální zkouška – ČSN CEN ISO/TS 17892-9 *
 • Kuželová zkouška – ČSN CEN ISO/TS 17892-6 *

Sortiment polních zkoušek:

 • Stanovení objemové hmotnosti zemin - ČSN 72 1010, metoda D-1
 • Statická zatěžovací zkouška - ČSN 72 1006, příloha A, B, D
 • Rázová zatěžovací zkouška vozovek a podloží - ČSN 73 6192, skupina C
 • Měření nerovností povrchu vozovek latí - ČSN 73 6175, kapitola 8

* neakreditované zkoušky

Na základě výsledků indexových zkoušek je provedeno zatřídění dle ČSN EN ISO 14688-2 a ČSN 73 6133, včetně vykreslení Scheibleho kritéria namrzavosti popř. hraničních čar dle ČSN 75 2410 v grafu zkoušky zrnitosti.

Výsledky jsou prezentovány formou protokolu o zkouškách včetně stručného popisu metodiky jejich provedení.

Kontaktní osoby:

Ing. Vítězslav Křetinský, vedoucí laboratoře, tel. 548 125 206, mobil 724 763 847
Ing. Michaela Tvarůžková, zástupce vedoucího laboratoře, mobil 608 664 852

Může pomoci

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Kontaktujte Ing. Vítězslava Křetinského - kretinsky@geotest.cz, mobil 724 763 847.