Výzkum a vývoj

Společnost GEOtest, a.s. se soustavně a systematicky věnuje vlastnímu VaV a to s podporou ze státního rozpočtu i ze soukromých zdrojů. Na projektech úzce spolupracuje s dalšími firmami, výzkumnými ústavy i vysokými školami. Firma při vlastním VaV využívá infrastruktury spolupracujících výzkumných ústavů a škol, ale má vybudovánu i vlastní infrastrukturu. Tu tvoří především laboratoře, terénní přístroje, hardware a software.

Výzkumné projekty aktuálně řešené

Vývoj inovativní reduktivní technologie na bázi hydrogenačních kovových katalyzátorů pro rychlou degradaci halogenovaných organických látek v kontaminovaných vodách (ALNIRED)

Poskytovatel: Ministerstvo obchodu a průmyslu
Příjemce: GEOtest, a.s.
Spolupříjemce: ASIO, spol. s.r.o.
Řešitel: Ing. Petr Lacina, Ph.D.
Období řešení projektu: 2018 – 2020

Aplikace odpadních modifikovaných biomateriálů pro čištění důlních vod TJ1000015

Poskytovatel: TAČR
Příjemce: Česká zemědělská univerzita v Praze
Spolupříjemce: GEOtest, a.s.
Řešitel za GEOtest: Ing. Petr Lacina, Ph.D.
Období řešení projektu: 2018 – 2019

Systém sledování vybraných parametrů porézních látek metodou EIS v širokém spektru aplikací LF 13019

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, program EUREKA
Příjemce: GEOtest, a.s.
Spolupříjemce: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Řešitel: Ing. Jiří Pavlík, CSc.
Období řešení projektu: 2013 – 2016
Další informace: http://www.geotest.cz/o-spolecnosti/dotace/eureka/

Nanotechnologické a biologické postupy dekontaminace vod a zemin (NANOBIOWAT) TE01020218

Poskytovatel: TAČR, Centra kompetence
Příjemce: Univerzita Olomouc
Spolupříjemce: AECOM, AQUATEST a.s., Dekonta, GEOtest, a.s., LAC, MEGA, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., TUL 
Řešitel za GEOtest: RNDr. Alena Polenková
Období řešení projektu: 2012 – 2019

Strategickým cílem projektu NANOBIOWAT v letech 2016-2019 je navázat na předchozí úspěšnou etapu řešení (2012-2015) a dále rozvíjet aktivity Centra realizujícího pravidelný transfer výsledků VaV do průmyslové praxe.

Centrum NANOBIOWAT spojuje kapacity tří akademických a šesti průmyslových subjektů za účelem vývoje a implementace ekologicky šetrných nanotechnologií a biotechnologií použitelných pro čištění a úpravu širokého spektra vod včetně podzemních, pitných, odpadních a povrchových, s možností odstranění organického, anorganického i mikrobiálního znečištění. Výsledky optimalizace technologií dekontaminace jsou testovány v laboratorním měřítku na modelových i reálných vodách i v pilotním měřítku. Společnost GEOtest se zaměřuje zejména na vývoj reduktivních technologií na bázi nanočástic Fe, aplikaci sloučenin železa ve vysokých oxidačních stavech (feráty) a také kombinovaných metod pro zefektivnění procesu a odbourání širokého spektra kontaminantů.

Zpracování technologického postupu eliminace drenážního efektu kanalizací TA04021081

Poskytovatel: TAČR - ALFA
Příjemce: Vysoké učení technické v Brně
Spolupříjemce: Aquaprocon s.r.o., GEOtest, a.s.
Řešitel za GEOtest: Mgr. Pavlína Vylamová
Období řešení projektu: 2014 – 2017

V roce 2014 sumarizace stávající literatury, návrh těsnících vrstev, volba materiálu.

Výzkumné projekty ukončené

Interpretace a korelace dynamické a statické penetrační zkoušky pro efektivnější navrhování dopravních staveb TA04031092

Poskytovatel: TAČR - ALFA
Příjemce: GEOtest, a.s.
Spolupříjemce: GEOSTAR, s.r.o., Vysoké učení technické v Brně
Řešitel: Mgr. Marek Novotný
Období řešení projektu: 2014 – 2017

Projekt byl realizován v rámci podprogramu č. 3 „Udržitelný rozvoj dopravy“ a výstupy projektu byly zaměřeny na zvýšení bezpečnosti a životnosti dopravní infrastruktury s hlavním cílem zefektivnit hodnocení základových poměrů a zemních konstrukcí dopravních staveb. V kontextu současného ekonomického vývoje je důležité hledat ekonomičtější a efektivnější řešení při navrhování geotechnických konstrukcí dopravních staveb, které navíc tvoří nejvýznamnější část celé stavby. Současné zkušenosti z praxe potvrzují, že nedostatečné geotechnické průzkumné práce vedou jednak v době realizace k vícepracím z důvodu zastižených rozdílných geotechnických poměrů v trase oproti zjištěním prezentovaným v jednotlivých etapách průzkumu a jednak za provozu k poruchám na samotných dopravních stavbách (nestability, poklesy apod.). To vede ke snížení komfortu dopravy, ke zkrácení životnosti stavby a v krajním případě i k ohrožení účastníků dopravy. Jednou z cest vedoucích k minimalizaci geotechnických rizik je zefektivnit metody zjišťování vlastností zemin a dalších materiálů používaných při výstavbě dopravních staveb. Východiskem je použít průzkumné metody, které jsou finančně výhodné a zároveň poskytnou spolehlivé informace s požadovanou přesností. Tento trend je zřejmý v nedávno zavedených evropských předpisech, v našem případě v Eurokódu 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy. Výzkum byl zaměřen na zdokonalení metod provádění a vyhodnocení penetračního sondování, které jsou nedílnou součástí geotechnických průzkumů prováděných k ověření geologické skladby území, kde je projektována dopravní stavba a k zajištění podkladů pro následné projekční práce.

Obecným cílem projektu bylo přispět k úsporám při realizaci staveb dopravní infrastruktury a poskytnout podklady pro revizi a zkvalitnění stávajících předpisů. Konkrétním cílem bylo potom zpřesnění korelačních vztahů mezi geotechnickými vlastnostmi zemin získanými vrtným průzkumem a jednotlivými metodami penetračních zkoušek. Bylo dosaženo následujících výstupů (výsledků):

  • Software pro statistickou analýzu dat
  • Interpretační software DYNASTAT
  • Zařízení pro záznam počtu úderů AUTODYN
  • Certifikovaná metodika – Doporučení pro využívání statické a dynamické penetrační zkoušky a jejich korelace pro použití v dopravních stavbách

V případě zájmu o podrobnější informace či zakoupení některého z výše uvedených výstupů projektu, kontaktujte prosím osoby uvedené v závěrech níže uvedených odkazů na výsledky projektu.

Prezentace výzkumného projektu TA04031092 (prezentace ve formátu pdf)

Prezentace výsledků výzkumného projektu TA04031092 (prezentace ve formátu pdf)

zobrazit výsledek

Vytvoření konceptuálního modelu tvorby syntetických map zranitelnosti podzemních vod a srovnání s modelem DRASTIC MZE 0002704902

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství
Příjemce: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., GEOtest, a.s., Česká zemědělská univerzita v Praze
Řešitel: RNDr. Josef Slavík
Období řešení projektu: 2008 – 2012

Společně s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. vlastní firma užitný vzor „Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod“ v oboru Znečištění a kontrola vody.

Metodika posuzování zdrojů nouzového zásobování vodou (NZV) na bázi analýzy rizik VG20102013066

Poskytovatel: Ministerstvo vnitra
Příjemce: Ministerstvo obrany, Univerzita obrany
Spolupříjemce: GEOtest, a.s.
Vedoucí projektu: RNDr. Milan Čáslavský, PhD.
Období řešení projektu: 2010 – 2013

Úspěšně proběhla certifikace metodiky pod názvem „Metodika klasifikace náhradních zdrojů pro nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou“ byla realizována Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR, Institutem ochrany obyvatelstva Výsledky v modelovém území zobrazeny v mapách ve formátu GIS.

zobrazit výsledek

Sorbenty na bázi nano-uhlíku k odstraňování těžkých kovů z vody FR-TI1/389

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Příjemce: GEOtest, a.s.
Spolupříjemce: Výzkumný ústav organických syntéz a.s.
Vedoucí projektu: RNDr. Alena Polenková
Období řešení projektu: 2009 – 2013

Byla úspěšně testována účinnost dekontaminace nanouhlíkových materiálů, sestavena a certifikována dekontaminační technologie – modulová linka za použití sorbentu – nanouhlíku, sloužící k odstranění těžkých kovů i organických polutantů z kontaminované podzemní vody.

Potenciál, Technologická laboratoř GEOtest

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Operační program Podnikání a inovace 
Příjemce: GEOtest, a.s.
Spolupříjemce: Výzkumný ústav organických syntéz a.s.
Řešitel: RNDr. Eva Vodičková
Období řešení projektu: 2012 – 2013

V roce 2013 byly zrealizovány dodávky přístrojů a jejich testování, školení o jejich provozu a zahájení jejich využití ve výzkumných projektech.

Automatizovaný systém pro analýzu vybraných charakteristik a procesů v porézním prostředí metodou EIS

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, program EUREKA
Příjemce: GEOtest, a.s.
Spolupříjemce: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební
Řešitel: Ing. Jiří Pavlík, CSc.
Období řešení projektu: 2009 – 2012

Elektrická impedanční spektrometrie (EIS) je moderní způsob detekce anomálií v porézních látkách. V rámci projektu byla vyvinuta nová měřicí aparatura s unikátním přístrojem Z-metr, speciálními sondami a obslužným software. Byla provedena realizace měřicích elektrod a jejich umístění ve zvolených lokalitách v ČR i zahraničí. Projekt navazuje a další aplikace a rozvoj metody v letech: 2013 až 2015;vývoj a realizace měření Z-metr vč. příslušenství (modul přenosu dat, dobíjení, software).

Technologie využití neutralizačních kalů v procesu rekultivací a ve stavebnictví TA01021418

Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Příjemce: GEOtest, a.s.
Spolupříjemce: Vysoké učení technické v Brně. A.S.A., spol. s r.o.
Řešitel: Ing. Pavel Benkovič
Období řešení projektu: 2011 – 2014

Neutralizační kaly jako významná skupina průmyslových odpadů, produkovaných v současnosti i v minulosti (staré ekologické zátěže), jsou na základě teoreticky sestavených a odzkoušených receptur upravovány na nově vyvinuté technologické lince do podoby výrobku, umožňující jejich využití v procesu rekultivací a ve stavebnictví tak, aby splňovaly platné legislativní požadavky. Vybrané výrobky byly certifikovány. Celý proces musí probíhat s ohledem na optimální provoz technologické linky a na ekonomickou udržitelnost.

zobrazit výsledek

Výzkum sdružených procesů v horninovém prostředí a vývoj metodik pro posuzování dlouhodobé stability podzemních děl, MPO/FR) FR-TI3/579

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Příjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Spolupříjemce: ARCADIS Geotechnika a.s., GEOtest, a.s., Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Řešitel za GEOtest: Doc. Pavel Bláha, CSc.
Období řešení projektu: říjen 2011 – květen 2015

zobrazit výsledek

Jakost pitné vody malých zdrojů (posuzování rizik vyšší zranitelnosti malých zdrojů) TA02020184

Poskytovatel: TAČR - ALFA
Příjemce: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. Praha
Spolupříjemce: GEOtest, a.s.
Řešitel za GEOtest: RNDr. Josef Slavík
Období řešení projektu: 2012 – 2015

Zavedení nové technologie zamezující průsakům a únikům vody tělesem přehradních hrází

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu, program Inovace
Příjemce: GEOtest, a.s.
Vedoucí projektu: Ing. David Rupp
Období řešení projektu: 2013 – 2015
Další informace: http://www.geotest.cz/o-spolecnosti/dotace/biosealing/

Hlavním cílem projektu je zavedení nové technologie zamezení úniků vody skrz těleso přehradní hráze pomocí licenčně zakoupené technologie BIOSEALING. Tato technologie není zatím v České republice, ani v dalších zemí známa. Její vysokou přidanou hodnotou je nižší náročnost na zdroje a tím pádem výrazně lepší dostupnost pro koncové klienty, kteří si nemohou dovolit realizovat klasický způsob zamezení úniků vody skrze injektáže. Zavedením této technologie tak žadatel posílí svou konkurenceschopnost na trhu. Výraznou výhodou technologie BIOSEALING je při porovnání klasických injektáží rovněž ohleduplnost vůči životnímu prostředí.

Může pomoci

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Kontaktujte Bc. Silvii Chudáčkovou - chudackova@geotest.cz, mobil 724 789 281.