Požární ochrana a bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Úplnou nabídku našich služeb v oblasti PO a BOZP najdete na adrese http://bozp.geotest.cz/

Všechny činnosti jsou zajišťovány odborně způsobilou osobou v požární ochraně, odborně způsobilou osobou v prevenci rizik, autorizovaným inženýrem v požární bezpečnosti staveb.

V oblasti požární ochrany nabízíme:

 • Začlenění provozovaných činností podle požárního nebezpečí
 • Zpracování základní dokumentace PO
 • Provádění preventivních požárních prohlídek
 • Školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně, preventisté PO a preventivní požární hlídky
 • Zastupování při jednání s orgánem Státního požárního dozoru
 • Poradenská činnost

V oblasti BOZP nabízíme:

 • Vyhledávání pracovních rizik
 • Zpracování dokumentace BOZP (směrnice, pracovní, technologické postupy, pokyny, příkazy)
 • Školení zaměstnanců v BOZP
 • Plnění povinností týkajících se poskytování OOPP
 • Plnění povinností týkajících se pracovních úrazů
 • Provádění prověrek BOZP
 • Poradenská činnost

V oblasti projektové činnosti ve výstavbě nabízíme:

 • Zpracování Požárně bezpečnostního řešení podle § 41 Vyhl. č 246/2001 Sb. a Příl. č. 1 Vyhl. č. 499/2006, o dokumentaci staveb, v platném znění, pro uzemní i stavební řízení, novostavby, změna užívání, ohlášení stavby, stavební povolení
 • Poradenská činnost zaměřená na požární bezpečnost staveb

V oblasti hygieny práce nabízíme:

 • Zpracování návrhu kategorizace prací dle požadavku § 37 z. č. 258/2000 Sb. a vyhl. č. 432/2001 Sb.

Může pomoci

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Kontaktujte Ing. Martina Grešáka - gresak@geotest.cz, mobil 725 070 231.