Nakládání s odpady a skládkování

Kontaktní informace

Pro více informací o tomto oboru kontaktujte Mgr. Borise Urbánka - urbanek@geotest.cz, mobil 724 742 261.

Nabízíme:

 • Analýzy stávajících systémů nakládání s odpady obcím, návrhy opatření ke snížení provozních nákladů a zvýšení udržitelnosti těchto systémů, spolupráci při realizaci těchto návrhů. Doporučení provádíme na základě platných právních předpisů se zohledněním předpokládaných změn v legislativě ČR i EU.
 • Zpracování plánů odpadového hospodářství obcí.
 • Zpracování studie optimalizaci materiálových toků ve výrobním sektoru za účelem minimalizace vzniku odpadů a maximalizace finančních úspor z pohledu technologického i legislativního.
 • Konzultace v oblasti bezodpadových technologií.
 • Školení a budování kapacit.
 • Vypracování návrhů systému odpadového hospodářství průmyslovým podnikům, veřejným institucím včetně nemocnic, dále sběru a svozu odpadů - systémů separovaného sběru vybraných složek odpadů, systémů pro separaci bioodpadů, systémů pro separaci nebezpečných složek komunálních odpadů.
 • Právní poradenství v oblasti problematiky odpadového hospodářství, znaleckou činnost, zprostředkovatelskou a konzultační činnost, jednání s úřady.
 • Komplexní poradenství a vedení celé agendy v oblasti životního prostředí a zpracování pravidelných hlášení pro orgány státní správy vč. vedení průběžné evidence a zpracování hlášení o produkci a nakládání s odpady.
 • Zjištění možných dotačních titulů a přípravu žádosti o dotaci na financování projektů nakládání s odpady a rekultivace skládek.
 • Zpracování analýz potenciálu produkce odpadů.
 • Komplexní geologický, hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum pro zařízení určená k nakládání s odpady.
 • Zpracování dokumentace a posudku vlivu zařízení pro nakládání s odpady na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ekologické audity a analýzy rizik.
 • Vypracování kompletní projektové dokumentace pro výstavbu zařízení pro nakládání s odpady (např. kompostárny, sběrné dvory, zařízení pro využívání odpadu na povrchu terénu), dále rekultivace a sanace skládek v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění a vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění a dalšími dotčenými právními předpisy.
 • Realizaci rekultivačních a sanačních prací.
 • Zpracování provozních řádů zařízení určená k nakládání s odpady.
 • Vypracování návrhu, instalaci a provozování monitorovacích systémů pro zařízení určená k nakládání s odpady.
 • Předdemoliční průzkumy a projekty nakládání s odpady v rámci demolic a staveb.
 • Výzkumnou činnost, vyhledávání partnerů pro výzkum, identifikace vhodných dotačních titulů pro výzkum a vývoj.

Speciální práce

 • Hodnocení rizika využívání odpadů na povrchu terénu podle bodu 4, přílohy č. 11 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.
 • Zpracování znaleckého posudku ke stanovení možných škod způsobených provozem skládky podle §48a, písmena b) a c) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů, který je pro provozovatele skládek podmínkou pro sjednání pojištění odpovědnosti za škodu na životním prostředí.
 • Zpracování integrovaného hodnocení úložiště pro ukládání odpadů podle vyhlášky č. 104/1988 Sb. o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů.
 • Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., resp. vyhlášky č. 94/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 • Vypracování základního popisu odpadu (ZPO) dle zákona č. 185/2001 Sb., resp. vyhlášky č. 294/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 • Vypracování plánu zkoušení a vzorkování odpadů (držitelem certifikátu Manažer vzorkování odpadů)
 • Certifikované odběry a chemické analýzy vzorků odpadů, zemin, vod a vzduchu.
 • Technologické rozbory těsnících vrstev, provozní kontroly hutnění při výstavbě, odborný dozor.
 • Certifikované měření skládkového plynu.

Vybrané reference

Zobrazit další reference oboru nakládání s odpady a skládkování

ZakázkaObjednatelRealizováno
Projektová dokumentace rekultivace bývalé pískovny v Dolním Třešňovci Město Lanškroun 2015-2016
Realizace nápravných opatření na lokalitě Litovel – Nasobůrky (sanace a rekultivace skládky TKO a PO), správce stavby Město Litovel 2013 - 2015
Rekultivace skládky komunálního odpadu v Mladějovicích u Šternberka Obec Mladějovice 2014-2015
Slovenská republika – průzkum environmentální zátěže, Dezerica – odkalisko, skládky – Dezerica, Horné Naštice, Stará Turá, Žilina, Rosina Ministerstvo životného prostredia SR 2015
Bosna a Hercegovina, Rozvoj odpadového hospodářství v municipalitách Doboj a Maglaj - výběr lokality pro vybudování RSO a její průzkum, návrh technického řešení, studie proveditelnosti, dokumentace EIA, mapování a studie uzavření stávajících skládek, koncepce sběru, svozu, třídění a odstraňování komunálního odpadu a ostatních odpadů, vzdělávací a osvětová kampaň k OH, projektová studie a realizační projekt nové RSO, technologické dodávky Česká republika-MPO 2011-2013
Siting Study for Solid Waste Disposal (Sanitary Landfill) in Durres, Albania – ve sdružení s firmou .A.S.A. International Environmental Services GmbH, Austria IFC Advisory Services, Southern Europe – World Bank Group 2011
Bosna a Hercegovina - vyhledání a průzkum lokality pro regionální skládku, průzkumy a projekty sanace a rekultivace pro 9 starých skládek v Unsko-sanském kantonu, vzdělávací a osvětová kampaň k OH, projektová studie a realizační projekt nové RSO, technologické dodávky Česká republika-MPO 2006-2010
Projekt sanace a rekultivace skládky PO Frýdek-Místek - Skatulův hliník MF ČR (FNM ČR) 2006, aktualizace 2013
Monitorování skládek firmy A.S.A. na lokalitách Žabčice, Únanov, Borek u Dačic, Výskytná n. Jihlavou, Lišov, Bystřice pod Hostýnem, Uhlířské Janovice-Bláto, Praha-Ďáblice, Úholičky, Uhy, Tisová, Řepiště a Lodín Regionální pracoviště firmy A.S.A. Praha, s. r. o. 1998-2014
Návrh, vybudování a provozování hydrogeologického monitoringu areálu Jaderné elektrárny Dukovany, včetně meziskladu jaderného paliva ČEZ, a. s., JEDU Dukovany 1992-2014
Ostrava-doplňkový průzkum a analýzy rizika odvalů Hedvika, Ema a Heřmanice - Sdružení „Analýza rizik odvalů“ – GEOtest+Energie Kladno DIAMO s.p. 2009-2010
Frýdek-Místek, Válcovny plechu-projekt, sanace a rekultivace dehtových lagun, lagun neutralizačních kalů a skládek PO na 11 dílčích lokalitách v rámci odstranění SEZ FNM-MF ČR 2004-2007
Jetřichov-PASA-sanace skládky NO Obec Jetřichov 2003-2006

Může pomoci

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Kontaktujte Mgr. Borise Urbánka - urbanek@geotest.cz, mobil 724 742 261.