Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země

Kontaktní informace

Pro více informací o tomto oboru kontaktujte Mgr. Jana Oprchala - oprchal@geotest.cz, tel. 548 125 392.

Nabízíme:

Terénní sběr dat za účelem dalších analýz

 • mobilní mapování
 • odběry vzorků (kapalných i pevných materiálů) akreditovanou laboratoří
 • tvorba digitálního modelu terénu metodami pozemního laserového skenování

Zpracování dat

 • digitalizace stávajících dat (staré mapy, technické výkresy, letecké měřické snímky)
 • zpracování a vyhodnocení CAD/GIS dat
 • úprava vektorových a rastrových dat a jejich transformace do požadovaných formátů
 • návrhy a správa geodatabází
 • kartografické zpracování dat a jejich prezentace

Zpracování dat digitálního modelu terénu

 • tvorba digitálního výškového modelu, modelu povrchu, modelu reliéfu
 • sklony svahů, jejich orientace, expozice, tvorba stínovaného reliéfu
 • mapy viditelnosti
 • výpočty objemů a ploch
 • řezy terénem

Zpracování leteckých a družicových snímků

 • geometrické transformace
 • ortorektifikace
 • vyhodnocení dat (interpretace, klasifikace, kartografická vizualizace)

Prostorové analýzy a intepretace dat

 • síťové analýzy (nejkratší cesty, spádové oblasti, dojezdové vzdálenosti, dostupnost)
 • hydrologické analýzy (modelace povrchového odtoku, mapy povodňového rizika, záplavová území)
 • překryvné operace
 • interpolace hodnot
 • generalizace mapového podkladu
 • geomarketing (geografická optimalizace investic do marketingu a prodeje)

Speciální aplikace

 • mapy zranitelnosti (identifikace míry ohrožení podzemních vod z povrchu)
 • zpracování metodiky morfohydrogeometrické analýzy (Identifikace nehomogenit horninového masívu s přednostním pohybem podzemní vody)

3D modelování a prostorová vizualizace

 • tvorba 3D modelů zástavby
 • perspektivní pohledy na terén se zákresem požadovaných datových vrstev
 • tvorba videosekvenci

Konzultace

 • správa, aktualizace a návrhy GIS projektů a aplikací
 • konzultace v oblastech modelování a GIS analýz

Může pomoci

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Kontaktujte Mgr. Jana Oprchala - oprchal@geotest.cz, telefon 548 125 392.