Hydrogeologie a hydroekologické mapy

Kontaktní informace

Pro více informací o tomto oboru kontaktujte
Mgr. Jana Bartoně - barton@geotest.cz, mobil 602 410 840.

Nabízíme:

 • Návrh optimalizace využití stávajících zdrojů podzemní vody
 • Vyhledávání zdrojů pitné vody, stanovení jejich vydatnosti a kvality včetně spolupráce při zajištění povolení k nakládání s vodami, tj. převedení průzkumného hydrogeologického vrtu na vodní dílo (zákon 254/2001 Sb.), a zpracování projektové dokumentace tohoto díla v souladu se zákonem 183/2006 Sb. a zákonem 254/2001 Sb.
 • Studie vlivů vodohospodářských úprav na režim podzemních vod
 • Modelové řešení proudění podzemní vody včetně stanovení jejího jímatelného množství
 • Odběry vzorků podzemních i povrchových vod
 • Bilance zásob podzemní vody
 • Měření průtoků povrchových toků hydrometrickou vrtulí
 • Zajištění režimních měření hladin podzemní vody ve studních a hydrogeologických vrtech včetně vyhodnocení
 • Sestavení hydroekologických map katastrů měst a obcí umožňujících rychlé a odborné rozhodování v otázkách životního prostředí
 • Zpracování hydrogeologických studií a posudků řešících možné střety zájmů
 • Návrh a revize ochranných pásem vodních zdrojů (dříve PHO) s využitím map rizik ohrožení podzemních vod
 • Zpracování projektů vsakování srážkových vod včetně průzkumu a vyjádření hydrogeologa
 • Zpracování hydrogeologických posudků na utrácení přečištěných odpadních vod vsakem (infiltrací) do horninového prostředí
 • Zpracování syntetických map zranitelnosti podzemních vod podle užitného vzoru - patentu - č. zápisu 20352 ze dne 15.12.2009, majitelé: VÚMOP, v.v.i., Praha, CZ - GEOtest Brno, a.s., Brno, CZ
 • Filtry ÚGI
 • Zpracování podkladů pro čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) - Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny
 • Zpracování hydrogeologických studií, posudků a vyjádření pro zdroje minerálních vod

Může pomoci

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Kontaktujte Mgr. Jana Bartoně - barton@geotest.cz, mobil 602 410 840.