Technický dozor investora (TDI, supervize, správce stavby)

Nabízíme:

Naše služby se dotýkají všech etap stavebního projektu od jeho přípravy a realizaci až po jeho závěrečné vyhodnocení. Jedná se o inženýrskou a poradenskou činnost v oblasti výstavby, především vodohospodářských staveb. GEOtest je členem CACE - České asociace konzultačních inženýrů, která je řádným členem FIDIC - Mezinárodní federace konzultačních inženýrů.
Ve fázi realizace díla nabízíme komplexní služby autorizovaných inženýrů zahrnující kontrolní a dozorovou činnost související s výkonem funkce technického dozoru investora.

Činnosti technického dozoru investora:

 • seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení,
 • spolupráce při vyhodnocení nabídek jednotlivých dodavatelů stavby
 • koordinaci jednotlivých profesí a dodavatelů při provádění stavby
 • organizace kontrolních dnů stavby dle potřeby a postupu výstavby
 • předání staveniště zhotovitelům a zabezpečení zápisu o předání a převzetí
 • protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli, pokud je poskytuje objednatel
 • dohled nad dodržení podmínek stavebního povolení, včetně podmínek ostatních účastníků stavebního řízení
 • péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby
 • projednání dodatků a změn projektu s objednatelem a následně s projektantem
 • kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách
 • dohled, zda zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky konstrukcí a prací, kontrolu výsledků a dodání dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly a pod.)
 • kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách
 • kontrola postupu prací podle časového harmonogramu stavby, ustanoveními smluv a upozorňuje dodavatele na nedodržení termínů
 • zajištění podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí stavby, kontrola dokladů zhotovitele
 • kontrolu a dohled nad odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech a účast na kolaudačním řízení
 • přípravu ohledně konečného vyúčtování stavby, jedná se zejména o podklady pro platbu zádržného
 • vypracování týdenních a měsíčních postupových zpráv o postupu výstavby
 • vypracování závěrečné hodnotící zprávy a její projednání se SFŽP

Může pomoci

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Kontaktujte Ing. Květoslava Křehlíka - krehlik@geotest.cz , mobil 737 206 138.