Reference z oblasti hydrogeologie

Zakázka Objednatel Rok realizace
I/46 Olomouc východní tangenta – doplňkový geotechnický a hydrogeologický průzkum ŘSD ČR 2017
Březinka – posouzení vlivu omezení čerpání důlních vod P-D Refractories CZ, a.s. 2017
Mníšek pod Brdy - studie území Halda a Bažantnice KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. 2017
Opatření na Horní Opavě – hydrogeologický průzkum Poyry Environment, a.s. 2015-2017
Brno – Modřice, ČOV – inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro zakládání Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 2017
Brno – IKEA Shopping park, inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro zakládání Ikea Centres Europe 2016-2017
Březovský vodovod – vyhodnocení monitoringu Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 2016, 2017
Brno – Nové sady, geotechnický a hydrogeologický průzkum pro zakládání Alfa centrum NS, a.s. 2016-2017
Šlapanicko – možnosti zajištění nového zdroje pitné vody SVK Šlapanicko 2016
Uherský Ostroh – soudně znalecký posudek ovlivnění vodních zdrojů Jihomoravský kraj 2016
D47091.1 Bohumín - inundační hráze, hydrogeologické posouzení Ředitelství silnic a dálnic ČR 2016
Mongolsko – Gobi B, projekt hydrogeologického průzkumu ZOO Praha 2016
Staroměstsko – studie zajištění zdrojů pitné vody Město Staré Město 2016
Starý Bozděchov – soudně znalecký posudek ovlivnění vodních zdrojů Okresní soud Jindřichův Hradec 2015
Hranice – Černotín – zjištění nepropustnosti báze lomu Cement Hranice, a.s. 2015
Mapy potenciálního vsaku České republiky, GIS aplikace Ministerstvo životního prostředí ČR 2015
VD Landštejn – hydrogeologická studie zajištění zdroje pitné vody Povodí Moravy, s.p. 2015
Jinačovice, Čebín – Podhájí, zajištění zdrojů pitné vody Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 2015
R52 Slanisko u Mikulova – posouzení abiotických poměrů ŘSD ČR 2013
D47, stavba 4707, Klimkovický tunel – monitoring pohybu hladin podzemní vody ŘSD ČR 2013
Brno – Černovická terasa – sestavení map hydrogeologických a inženýrskogeologických poměrů VUT v Brně, centrum AdMaS 2013
Silnice I/42 VMO Žabovřeská – doplňkový geotechnický průzkum – I. etapa ŘSD ČR 2013
Kroměřížsko – monitorovací práce na pozorovací síti hydro¬geologických objektů jednotlivých jímacích území Kroměřížska VAK Kroměříž 2013
JEDU Dukovany – hydrogeologický průzkum včetně posouzení možnosti vsakování srážkových vod EGP Invest, s.r.o. 2013
Jelenice – podrobný hydrogeologický průzkum s cílem zajištění zdroje pitné vody obec Jelenice 2013
Hydroekologické mapy CHKO Železné hory a CHKO Orlické hory, formát GIS MŽP ČR 2012 - 2013
R52, stavba 5205 Ivaň – Perná – představební hydrogeologický monitoring ŘSD ČR 2012 - 2013
Mušov – monitoring kvantitativních parametrů podzemní vody STAVCOM HP, a.s. 2013
Silnice I/42 VMO Žabovřeská – doplňkový geotechnický průzkum – II. etapa – zpracování hydrogeologické části doplňkového gtp ŘSD ČR 2012
Povodí Moravy a Dyje – hydrogeologická studie objasnění příčiny trvalého snížení průtoků na povrchových tocích Pöyry Environment, a.s. 2012
Bukovina – podrobný hydrogeologický průzkum Obec Bukovina 2012
Bludov – hydrogeologické posouzení Mad Max Sportswear Company, Ltd. 2012
R52, stavba 5204 Pohořelice – Ivaň – představební hydrogeologický monitoring ŘSD ČR 2011
Pohořelice – podrobný hydrogeologický průzkum Semmelrock Colorbeton, a.s. 2011
QH82096 Vytvoření konceptuálního modelu tvorby syntetických map zranitelnosti podzemních vod a srovnání s modelem DRASTIC (Mapy 1:50 000 celé ČR) Ministerstvo zemědělství ČR 2008 – 2012
Nošovice – HYUNDAI – hydrogeologický průzkum Kovoprojekta Brno 2008 – 2010
Hydrogeologický monitoring areálu JE Dukovany, včetně meziskladu jaderného paliva ČEZ, a.s. 1992 – probíhá
CHKO Třeboňsko – hydroekologické mapy Ministerstvo životního prostředí ČR 2008
Březinka – skládka TKO – hydrogeologický posudek P-D Refractories CZ a.s. Velké Opatovice 2008
II. březovský vodovod – povolení k nakládání s vodami Brněnské vodárny a kanalizace a.s. Brno 2007
Likvidace hydrogeologických vrtů v povodí Moravy a Odry Ministerstvo životního prostředí ČR 1999 – 2007
CHKO Český ráj – hydroekologické mapy Ministerstvo životního prostředí ČR 2006
Brno – jih, neogenní zvodeň, hg studie FIELDS CORPORATION, a.s. 2006
Vyhodnocení kvality podzemních vod zdroje Březová z hlediska komunálního znečištění Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 2005
Jinačovice – městské golfové hřiště – hydrogeologický průzkum GOLF RESORT Brno – Jinačovice a.s. 2005
Dálnice R49 Hulín – Fryšták, kapitola hydrogeologie INSET s.r.o. 2004 – 2005
CHKO Žďárské vrchy – hydroekologické mapy Ministerstvo životního prostředí ČR 2003 – 2005
Hydrogeologická rajonizace ČR Výzkumný ústav vodohospodářský TGM Praha 2002 – 2005
Mikulov – jodové minerální vody – hydrogeologická studie Město Mikulov 2002 – 2005
Heraltice – podrobný hydrogeologický průzkum Vodovody a kanalizace – Svazek obcí se sídlem v Třebíči 2004
Brno – Malinovského nám., objekt MSDUOS, hg posouzení Majetková, správní a delimitační unie odborových svazů 2004
Implementace rámcové směrnice pro vodní politiku Výzkumný ústav vodohospodářský TGM Praha 2003 – 2004
Brno – VMO – tunel Dobrovského, hydrogeologické posouzení vlivu výstavby na hydrogeologické poměry Ředitelství silnic a dálnic ČR 2002 – 2004
Brno – Biskupská – hg práce vedoucí k odvodnění sklepních prostorů v historickém centru města Technické sítě Brno, a.s. 2002 – 2004
Alternativní management ochrany půdy a vody VaV –NAZV QC0242 Ministerstvo zemědělství ČR 2000 – 2003
Zhodnocení rizik ohrožení zdrojů podzemních vod včetně rizik způsobených povodněmi v okresu Šumperk Ministerstvo životního prostředí ČR 1998 – 2003
Vyhodnocení geologických změn v údolních nivách a přilehlém okolí po povodních v srpnu 2002 – Vliv povodní na hydrogeologické poměry údolní nivy ČGS Praha 2003
Vyhodnocení lokalit pro rozvoj lázeňství a dalších léčebných terapií v Jihomoravském kraji Jihomoravský kraj 2002
Brno – MÚK VMO Hlinky, hydrogeologický průzkum Projektová kancelář Ossendorf, s.r.o. 2002
Březovský vodovod – snižování obsahu NO2 – návrh ochranných pásem vodního zdroje Brněnské vodovody a kanalizace, a.s. Brno 2001
Příbram – Kovohutě, hydrogeologický průzkum Kovohutě Příbram, a.s. 2001
Plzeň – Roudná, posouzení zásob podzemní vody, vybudování jímacího vrtu Plzeňský prazdroj, a.s. 2000 – 2001
Prostějov – Toray, modelové posouzení zásob podzemní vody Toray Textiles Central Europe s.r.o. 2000 – 2001
Brno – Baumax, odvodnění staveniště IPS Skanska a.s. 2000 – 2001
Mapy zranitelnosti vod ČR Výzkumný ústav železniční 1994 – 2001
Březinka – hydrogeologické posouzení nástupu důlních vod Moravské šamotové a lupkové závody a.s. 2000
Povodí Moravice – mapy zranitelnosti podzemních vod Povodí Odry a.s. 1998 – 2000
Zhodnocení rizik ohrožení zdrojů podzemních vod včetně rizik způsobených povodněmi (modelové řešení) Ministerstvo životního prostředí ČR 1998 – 2000
CHKO Broumovsko – hydroekologické mapy Správa chráněných krajinných oblastí 1999 – 2000
Březovský vodovod – ochranná pásma, analýza rizik ohrožení vodních zdrojů Ministerstvo zemědělství ČR 1999
Regionální surovinové studie – II. etapa, tématický blok B – hydrogeologické poměry ČR Geofond ČR Praha, Ministerstvo životního prostředí ČR 1995 – 1998

Může pomoci

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Kontaktujte Mgr. Jana Bartoně - barton@geotest.cz, mobil 602 410 840.