POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

představenstvo společnosti
GEOtest, a.s., IČO: 46344942, se sídlem Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B 699
(dále jen „Společnost“)
svolává

v souladu s čl. 11 odst. 2 písm. f) ve spojení s čl. 6 odst. 13 stanov Společnosti a ust. § 365 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“),

na žádost společnosti GEOtest Group s.r.o., IČO: 02051451, se sídlem Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80105 (dále jen „Hlavní akcionář“),

jako hlavního akcionáře dle ust. § 375 zákona o obchodních korporacích

VALNOU HROMADU
,

která se bude konat dne 21. 6. 2021 od 12:00 hod.,
v sídle Společnosti na adrese Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno, v zasedací místnosti
(dále jen „valná hromada“)

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady;

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů a další procedurální otázky;

3. Rozhodnutí o přechodu akcií ostatních akcionářů představující 5,67 % všech akcií na společnost GEOtest Group s.r.o., IČO: 02051451, se sídlem Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80105, jako hlavního akcionáře ve smyslu ust. § § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

4. Závěr valné hromady Společnosti.

 

Rozhodný den k účasti na Valné hromadě

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den, který o sedm (7) dní předchází dni konání Valné hromady, tedy 14.6.2021. Pouze akcionáři, kteří budou uvedeni v seznamu akcionářů vedeném Společností k tomuto dni, mají právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva.

Zápis do listiny přítomných

Zápis do listiny přítomných začíná v 11:40 hodin. Akcionáři-fyzické osoby se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným průkazem totožnosti. Akcionáři-právnické osoby se prokazují aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence (v případě osob nezapsaných v obchodním rejstříku). Člen statutárního orgánu akcionáře-právnické osoby se prokáže platným průkazem totožnosti. Jiní zástupci (zmocněnci) akcionářů odevzdají písemnou plnou moc, na níž je podpis zastoupeného akcionáře úředně ověřen, a předloží svůj platný průkaz totožnosti. Plnou moc nemusí předkládat správce cenného papíru, který je zapsán v evidenci zaknihovaných cenných
papírů. Osoby, které jsou oprávněny zastupovat akcionáře na základě jiného právního titulu, toto své oprávnění doloží při zápisu do listiny přítomných.