POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
Představenstvo akciové společnosti
GEOtest, a.s.
se sídlem v Brně, Šmahova 1244/112
svolává na den 10. srpna 2020, 10.00 hod, do zasedací místnosti v sídle společnosti ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Pořad jednání:

  1. Zahájení, návrh jednacího řádu, předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, skrutátorů.
  2. Schválení jednacího řádu, předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, skrutátorů.
  3. Zpráva představenstva o činnosti a.s., stavu majetku, roční účetní závěrce, návrh na rozdělení zisku za rok 2019 a návrh plánovaných ukazatelů na r. 2020.
  4. Zpráva představenstva o konsolidované účetní závěrce za r. 2018.
  5. Zpráva dozorčí rady.
  6. Schválení zprávy o činnosti a.s., stavu majetku, roční účetní závěrky za rok 2019, konsolidované závěrky za skupinu za rok 2018, rozdělení zisku včetně dividend za rok 2019 a plánovaných ukazatelů na r. 2020.
  7. Odvolání a volba členů představenstva a člena dozorčí rady
  8. Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena představenstva.
  9. Závěr

 

Prezence akcionářů od 9.30 hod. Při prezenci se akcionáři, zapsaní k rozhodnému dni v seznamu akcionářů, prokážou platným osobním dokladem (OP). Zastupující zmocněnci akcionářů zapsaných k rozhodnému dni v seznamu akcionářů odevzdají při prezenci písemnou plnou moc s uvedeným rozsahem oprávnění a podepsanou zastoupeným akcionářem a prokážou se platným osobním dokladem (OP). Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři zapsaní k rozhodnému dni v seznamu akcionářů. Rozhodným dnem pro účast akcionáře na valné hromadě je sedmý den před konáním valné hromady.
Představenstvo bude navrhovat schválení každé navrhované záležitosti, které budou hlasovány v bodech 2., 6., 7. a 8. programu jednání.
Zpráva představenstva o činnosti a.s., stavu majetku a účetní závěrce bude zveřejněna pro akcionáře na webových stránkách společnosti od 10.7.2020.
Hlasovací právo má každý řádně osobně nebo prostřednictvím zmocněného zástupce prezentovaný akcionář. Každých 1000,-Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas. Účetní závěrka je k nahlédnutí pro akcionáře na sekretariátě a na webových stránkách společnosti od 10.7.2020.
Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady je stanovena na patnáct dnů před datem konání valné hromady.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč):

Aktiva celkem: 239 935                              Pasiva celkem: 239 935
z toho oběžná aktiva: 126 675                      z toho vlastní kapitál: 169 315
základní kapitál:                37 705
Hospodářský výsledek k rozdělení: 8 517