Úspěšné odstranění staré ekologické zátěže v místě bývalé obalovny živičných směsí s obsahem zemin kontaminovaných PCB

Během necelého jednoho roku byla definitivně odstraněna kontaminace dočasné skládky, kontaminované zeminy a vyčištěny vody v místě bývalé obalovny živičných směsí, která se nachází severně od města Milevsko.

Při provozu obalovny docházelo ke kontaminaci nesaturované zóny a následně k podzemní a povrchové vodě. Ke kontaminaci docházelo především polychlorovanými bifenyly (PCB). Po vymezení rozsahu kontaminace byla provedena odtěžba zemin z výkopů a z dočasné skládky. Při výkopových prací se předpokládalo uvolnění látek s PCB do vodního prostředí. Byla zřízena dočasná sanační stanice pro čištění jímaných podzemních vod pomocí unikátní technologie nanouhlíkové sorpční kolony. Vzhledem k dosažení cílových limitu MŽP je možno sanační zásah považovat za úspěšně ukončený.

Na videu níže je vidět průběh celé akce z pohledu dronu a fotodokumentace jednotlivých důležitých kroků při odstraňování kontaminace a pracemi s tímto souvisejícími.