Naše politika integrovaného systému řízení

GEOtest, a.s. je společností s dlouhodobou tradicí a významným postavením na trhu služeb v oborech aplikované geologie a ochrany životního prostředí. Kromě klasických oborů inženýrské geologie, geotechniky, regionální a komunální hydrogeologie poskytuje dále inženýrské, konzultační a laboratorní služby v oblasti ochrany a sanace vod a horninového prostředí, vodohospodářských staveb, při likvidaci starých ekologických zátěží a v odpadovém hospodářství. Rovněž poskytuje expertní služby jako jsou posudky EIA, ekologické audity, analýzy rizika a další specializované služby.

Vedení společnosti GEOtest, a.s. si uvědomuje, že jen trvalé uspokojování potřeb zákazníků službami na vysoké profesionální a odborné úrovni je základem úspěchu v soutěži s konkurencí a rozhodujícím faktorem pro dosažení trvalé prosperity firmy. Ochranu životního prostředí považuje nejen za podstatnou část svých podnikatelských aktivit, ale také za otázku postoje k základním obecným hodnotám. Veškeré činnosti společnosti chce řídit tak, aby nebyly ohrožovány zdraví a bezpečnost zaměstnanců společnosti ani dalších osob.

Tyto postoje umožňují vedení firmy GEOtest, a.s. stanovit následující politiku ISŘ:

  • Naprosté uspokojení požadavků, potřeb a očekávání zákazníků považujeme za absolutní prioritu, kterou chceme docílit poskytováním kvalitních služeb. Budeme přitom využívat metody a postupy šetrné k životnímu prostředí, doporučovat tyto environmentálně šetrné postupy svým zákazníkům a vyžadovat je od svých dodavatelů. Přitom budeme vycházet zejména z preventivních přístupů.
  • V rámci svého integrovaného systému řízení považujeme za zákazníka nejen odběratele svých produktů, ale obecně každého, kdo je ovlivněn výsledky či důsledky procesů probíhajících při činnosti společnosti. Potřeby takto definovaného zákazníka jsou pak definovány zejména právními požadavky na ochranu životního prostředí a bezpečnosti a ochranu zdraví při práci, jejichž dodržování je pro nás samozřejmostí. Budeme se snažit snižovat možné negativní dopady na životní prostředí způsobené činnostmi našimi nebo našich zákazníků i nad rámec těchto právních předpisů.
  • Proto jsme vybudovali integrovaný systém řízení, sestávající z managementu kvality, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Uvědomujeme si význam, který má tento systém pro efektivní a úspěšné fungování naší společnosti. Vycházíme z principu neustálého zlepšování a zavazujeme se udržovat, rozvíjet a dále zlepšovat náš integrovaný systém řízení a k tomu poskytovat potřebné zdroje. Budeme usilovat o to, aby všechny součásti společnosti byly řízeny co nejefektivněji a to i s ohledem na požadavky trhu.
  • Budeme flexibilně reagovat na změny právních předpisů, nové odborné poznatky, technický vývoj, očekávání a potřeby zainteresovaných stran a další požadavky týkající se oblasti našeho působení a v souvislosti s tím aplikovat nové technologie a rozšiřovat sortiment našich služeb.
  • Chceme posilovat své postavení na trhu, jako jedné z odborně nejuznávanějších společností.
  • Chceme také pokračovat v rozšiřování aktivit naší společnosti v zahraničí a vybudování dobrého postavení na těchto trzích. K tomuto využijeme jednak nástrojů vlastní marketingové a obchodní politiky, jednak možností, které nabízí zapojení do programů vládní pomoci rozvojovým nebo válečnými konflikty postiženým zemím, případně do projektů podporovaných Evropskou unií.
  • V oblasti BOZP budeme identifikovat rizika vyskytující se v naší společnosti při všech činnostech, vyhodnocovat jejich závažnost a činit opatření k jejich eliminaci a tím rovněž vytvářet podmínky pro předcházení vzniku úrazů a nemocí z povolání. Zavazujeme se informovat všechny naše zaměstnance i ostatní účastníky našich činností o rizicích vyplývajících z výkonu těchto činností. Rovněž budeme vyžadovat od našich partnerů informace o rizicích plynoucích z jejich činností s možností impaktu na naše pracovníky.
  • Budeme zabezpečovat potřebné zdroje a vytvářet vhodné technické zázemní pro plnění deklarované politiky s tím, že důraz bude kladen především na soustavný růst kvalifikace pracovníků, která představuje významný faktor ovlivňující jakost poskytovaných služeb, a na jejich motivaci, jako důležitý zdroj rozvoje společnosti.
  • Uplatňováním nástrojů aktivní interní i externí komunikace dosáhneme dobré informovanosti svých zaměstnanců, stávajících i potenciálních obchodních partnerů a dalších zainteresovaných stran o naplňování této politiky, nových službách, aktivitách společnosti a jejích záměrech.

Tato politika je závazná pro všechny zaměstnance společnosti. Zaměstnanci s ní byli seznámeni a zavázali se k jejímu dodržování. Tato politika je zárukou pro všechny zákazníky, zaměstnance a veřejnost, že veškerá činnost společnosti směřuje v jejich prospěchu k dodržování zásad standardů ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001.

V Brně dne 10. listopadu 2017

Za vedení společnosti GEOtest, a.s.

RNDr. Lubomír Klímek, MBA, ředitel společnosti