Historie společnosti

Historie společnosti sahá až do roku 1968, kdy rozpadem celostátně působícího národního podniku Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum Žilina vznikl GEOtest Brno, n. p. Náplní nově vzniklého podniku bylo provádění hydrogeologických, inženýrskogeologických a geotechnických průzkumů, a to zejména na území Moravy. Na počátku 70. let, nejdříve jako součást hydrogeologie, později už jako samostatný obor, se začala profilovat ochrana podzemních vod, která postupně s poklesem objemu investic do všech druhů výstavby (s dopadem na inženýrskou geologii a geotechniku) a do regionální inventarizace zásob podzemních vod a zajišťování jejich zdrojů (náplň hydrogeologie) nabývala na objemu a významu, takže tento obor je dodnes jednou z nosných činností současného GEOtestu.

Bývalý GEOtest Brno, n.p. byl komplexním podnikem s přibližně 1200 zaměstnanci. Organizačně byl rozčleněn do 5 samostatných závodů (vrtný závod, závod technických činností, závod speciálního zakládání, strojírenský závod a geologická služba na úrovni závodu). Vzhledem ke svému širokému záběru byl schopen ve výše uvedených oborech komplexně zajistit jakoukoliv zakázku včetně logistiky, a to nejen v tehdejším Československu, ale i v zahraničí. V sedmdesátých a osmdesátých letech tak GEOtest působil v řadě zemí (např. Kuba, Alžír, Peru, Mongolsko, Somálsko, Írán, Bangladéš). Jednalo se zejména o velké projekty v inženýrské geologii, geotechnice a ve speciálním zakládání.

V r. 1990 došlo k delimitaci jednotlivých závodů z GEOtestu s.p. včetně jejich majetku, závazků i pohledávek a jako GEOtest s.p. zůstala celá tehdejší Geologická služba. Tento vývoj ještě ve větší míře postihl i další geologické podniky působící v Československu. Při dnešním hodnocení tohoto vývoje lze považovat za klad, že v GEOtestu Brno nedošlo - tak jako v ostatních podnicích, které vznikly z bývalého IGHP Žilina - k desintegraci geologické služby. V roce 1992 byl státní podnik transformován na akciovou společnost GEOtest Brno, a.s, která je současným pokračovatelem firemních tradic.