O společnosti

Dnešní GEOtest, a.s. je komplexní společnost, která poskytuje široké spektrum služeb (od konzultačních po dodavatelské) v ekologických oborech, inženýrské geologii, geotechnice a hydrogeologii. Poskytované služby jsou vždy přizpůsobované na míru potřeb našich zákazníků.

GEOtest je tradiční společností etablovanou na trhu více než 40 let. Svou vysokou odbornost má ve více než 150 zaměstnancích s převážně vysokoškolským vzděláním se značným počtem autorizací, certifikací a osvědčení. GEOtest je českou soukromou akciovou společností s tradičně kladným výsledkem svého hospodaření. Finanční obrat se pohybuje v úrovni několika set milionů korun ročně.

GEOtest zavedl a udržuje systém managementu jakosti podle ISO 9001, systém environmentálního managementu dle ISO 14001 a systém managementu BOZP dle OHSAS 18001. Společnost provozuje také hydrochemické laboratoře a laboratoře mechaniky zemin akreditované ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025. Akreditován je rovněž kompletní odběr vzorků.

Většina kapacity je soustředěna v sídle společnosti v Brně, další pracoviště jsou zřízena v Praze, Ostravě a Českých Budějovicích.

GEOtest, a.s. má své dceřiné společnosti v ČR i v zahraničí:

Každoročně řeší specialisté GEOtestu více než 600 projektů nejrůznějšího charakteru:

 • Sanace ekologických zátěží a jejich supervize (např. ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav, KORAMO Pardubice a.s., Slovnaft Bratislava, supervize Karolina a Ostramo v Ostravě)
 • Geotechnické a inženýrskogeologické průzkumy, monitoringy, posudky a sledy zejména pro dopravní stavby - dálnice, tunely, mosty (např. trasy na D 47, D1, R 52, R 48, R 55, tunel Klímkovice na D47, Královopolské tunely na VMO v Brně, aj.)
 • Hydrogeologické průzkumy a zpracování hydroekologických map (např. Březovský vodovod - ochranná pásma, CHKO Třeboňsko - hydroekologické mapy, aj.)
 • Průzkumy pro skládky, ekologické audity, analýzy rizik, dotační programy EU
 • Zavádí systémy environmentálního managementu (ISO 14000, EMAS II), managementu jakosti dle ISO 9001, systémy OHSAS 18001 (reference 80 firem)
 • Supervize vodohospodářských staveb (Správce stavby Projektu Ochrana vod v Povodí řeky Dyje I,II a Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury Břeclavsko)
 • Společnost disponuje komplexním technickým zázemím pro vlastní měřičskou službu, geofyziku, informatiku, polní geotechnické zkušebnictví, čerpací zkoušky, výrobu a montáž úpraven vody, výrobu VUGI filtrů, vzorkovací skupinu apod.
 • Věda a výzkum: aplikace GIS, nové sanační technologie, aplikace laserscanneru, 3D sonaru, v běhu programy EURECA, CREA, TIP, EDUCA, ADMAS

Firma a její pracovníci jsou členy mnoha odborných organizací:

 • CACE - Česká asociace konzultačních inženýrů, člen FIDIC
 • SPS - Svaz podnikatelů ve stavebnictví
 • ČAIG - Česká asociace inženýrských geologů
 • ČAH - Česká asociace hydrogeologů
 • ČAAG - Česká asociace aplikované geofyziky
 • ČGtS - Česká geotechnická společnost
 • Technologická platforma pro udržitelné vodní zdroje
 • Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Česká komora soudních znalců
 • Česká tunelářská asociace ITA/AITES
 • Osvědčení podnikatele od NBÚ pro stupeň TAJNÉ