Pobočka Praha

GEOtest, a.s.

Olšanská 3
130 00 Praha 3

tel.: +420 222 514 060
e-mail: praha@geotest.cz

Ing. Tomáš Ebermann, Ph.D.
vedoucí pobočky
tel.: +420 603 528 603
e-mail: ebermann@geotest.cz

RNDr. Jindra Oberhelová
zástupce vedoucího pobočky
tel.: +420 606 527 697
e-mail: oberhelova@geotest.cz

Kde nás najdete?

GPS: 50° 5' 1.500" N, 14° 27' 51.563" E

Pražská pobočka nabízí služby z celého sortimentu prací společnosti, avšak specializuje se na následující činnosti:

Geotechnika a inženýrská geologie

 • Konzultační a poradenská činnost v geotechnice
 • Projektování, řízení a provádění geotechnických (inženýrskogeologických) průzkumů
 • Geotechnické dozory při provádění staveb (vodní stavby, zakládaní staveb, podzemní stavby)
 • Navrhování, řízení a provádění geotechnického monitoringu při realizaci staveb
 • Navrhování, provádění a vyhodnocování geotechnických zkoušek při provádění staveb (polní i laboratorní ve vlastní akreditované laboratoři)
 • Zjišťování, určování a řízení geotechnických, inženýrských a ekologických rizik

Speciální stavební práce

Poradenství, konzultace a dozor speciálních stavebních prací:

 • chemické injektáže, mikropilotáže a pilotáže, kotvení, stříkané hydroizolace a termoizolace (zpevňování podzákladí, izolace podzemních prostor a stavebních konstrukcí proti vodě, tepelné izolace stavebních a horninových konstrukcí)

Hydrogeologie a vodní hospodářství

 • Navrhování, provádění a řízení hydrogeologického monitoringu při provádění staveb
 • Optimalizace využití stávajících vodních zdrojů
 • Vyhledávání a ověřování zdrojů pitné vody vč. čerpacích zkoušek a posouzení vydatnosti
 • Zpracování návrhů ochranných pásem vodních zdrojů a jejich revize
 • Laboratorní rozbory vody ve vlastní akreditované hydrochemické laboratoři
 • Povolení k nakládání s vodami podle zák. č. 254/2001 Sb.
 • Povinné náležitosti pro stavební povolení podle zák. č. 254/2001 Sb. (srážkové a odpadní vody)
 • Posuzování vlivu stavební činnosti na režim podzemních vod
 • Havarijní plány podle vyhl. č. 450/2005 Sb.
 • Provozní a manipulační řády vodohospodářských děl, povodňové plány a jejich aktualizace

Skládky a odpadové hospodářství

 • Poradenství a expertní činnosti při plánování, návrhu, výstavbě a provozu skládek vč. monitoringu
 • Poradenství pro nakládání s odpady, nakládání s obaly, nakládání s chemickými látkami a směsmi
 • Poradenství pro vypouštění znečišťujících látek do ovzduší
 • Plány odpadového hospodářství pro obce a jejich aktualizace
 • Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a vyluhovatelnosti
 • Základní popis odpadu

Ekologické služby

 • Zavedení u udržování certifikovaného systému EMS dle ČSN EN ISO 14001 (či EMAS)
 • Interní audity systémů EMS (EMAS)
 • Zpracování interní dokumentace systému EMS (EMAS)
 • Hodnocení souladu EMS
 • Služby externího ekologa včetně zpracování interních předpisů v oblasti ekologie
 • Žádosti o vydání či změnu Integrovaného povolení dle IPPC, zpracování ročních zpráv o plnění integrovaného povolení
 • Základní zpráva podle zák. č. 76/2002 Sb., o Integrované prevenci
 • Hodnocení rizika ekologické újmy (základní, podrobné)
 • Posouzení objektu dle zák. č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
 • Ekologické audity a analýzy rizika

Veřejné zakázky

 • Poradenství a konzultace v oblasti veřejných zakázek (ve stavebnictví, odpadovém hospodářství, ekologických službách)
 • Zpracování technických podkladů pro výběrová řízení dle zadávacích podmínek
 • Zpracování technicko kvalitativních podmínek pro výběrová řízení a posuzování jejich splnění uchazeči
 • Odborná asistence při zpracování technických částí nabídek

Reference

Přehled vybraných referencí pražské pobočky naleznete v Referencích.