GEOtest a.s. realizoval v roce 2017 pro Statutární město Brno geotechnický a hydrogeologického průzkumu pro výstavbu retenčních nádrží Červený mlýn a Královky.

Nové retenční nádrže Červený mlýn v Králově Poli a Královky na jihu Brna u řeky Svitavy jsou součástí velkého projektu dostavby kanalizace v Brně. Tyto retenční nádrže pomohou k zamezit znečišťování podzemních vod a zlepší čistotu vodních toků na území Brna. Podzemní záchytné nádrže na vodu budou sloužit jako rezervoár na zředěnou splaškovou vodu, kterou v období zvýšených srážek není schopna čistírna odpadních vod pojmout. Díky nim se nedostávají nadlimitní objemy odpadní vody do vodních toků, ale postupně se uvolňují a dotékají do čistírny, jakmile to její kapacita umožní.

Úkolem průzkumných prací bylo ověření geotechnických rozhraní, vydatnosti podzemní vody zájmového území, kontaminace zemin a podpovrchových i povrchových vod. V prostoru projektované nádrže Červený mlýn bylo provedení průzkumu ztíženo nepřístupností podmáčeného území pro sondážní techniku. V tomto prostoru se v minulosti nacházel rybník, jehož neúnosné sedimenty a blízko k povrchu přítomna hladina podzemní vody ztěžují veškeré průzkumné aktivity.

K ověření geologické skladby území a zjištění geotechnických vlastností zemin byly použity vrtané sondy situované mimo půdorys nádrže a sondy dynamické penetrace přímo v prostoru mokřadu. Penetrační sondy provedli pracovníci společnosti GEOtest pomocí soupravy PAGANI TG63. Přestože hmotnost soupravy dosahuje cca 1 tuny, bylo třeba zpřístupnit místa projektovaných penetračních sond v mokřadu pomocí příjezdových cest. K tomuto účelu byl osloven Školní lesní podnik Křtiny Mendelovy univerzity v Brně. Pracovníci tohoto podniku byli schopni pro daný účel vytvořit cesty pomocí haťového chodníku přímo v prostoru projektované retenční nádrže. Pro přístup potřebné mechanizace k položení hatí byly provedeny úpravy v terénu tzn. přeložení kolejové vlečky (Teplárny Brno) a poté vytvoření podkladové vrstvy z recyklátu pro položení haťového chodníku. Vlastnosti recentních sedimentů současné retenční nádrže neumožňovaly přímé položení hatí, protože docházelo k zatlačení hatí do bahna. Proto bylo nutné vylepšení únosnosti této vrstvy za pomocí drceného recyklátu. Na takto vytvořené podkladové lůžko, byly položeny hatě v dílčích segmentech (rozměry 3 x 5 m). Segmenty byly následně propojeny tesařskými skobami a provázány ocelovým lanem.

I díky tomuto inovativnímu opatření bylo možné realizovat průzkumné práce v potřebném rozsahu a získat informace o geologické situaci území pro následné projekční práce a úspěšnou výstavbu retenční nádrže.

Geotechnický a hydrogeologický průzkum pro výstavbu retenční nádrže Červený mlýn pomocí haťového chodníku, který zajistil zpřístupnění silně podmáčeného území bývalého rybníka pro mechanizaci. Haťový chodník zajistil školní lesní podnik Křtiny Mendelovy univerzity v Brně. Průzkumné práce realizovala společnost GEOtest.