Výzva k předložení listinných akcií v dodatečné lhůtě

Představenstvo společnosti GEOtest, a.s., sídlo: Brno, Šmahova 1244/112, PSČ 627 00, IČ: 463 44 942, spol. zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699 (dále jen „Společnost“) oznamuje, že dne 7.11.2016 byla do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně zapsána změna podoby akcií společnosti z kmenových akcií na jméno v listinné podobě na zaknihované kmenové akcie na jméno, ke které došlo na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 26.9.2016.

Všechny stávající akcie společnosti, tj. 37.705 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě Kč 1000,–,změnily svoji podobu na 37.705 kusů zaknihovaných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 1000,–.

Společnost vyzvala všechny své akcionáře, aby nejpozději do dvou měsíců od zveřejnění řádné lhůty v Obchodním věstníku dne 15. 11. 2016 odevzdali veškeré své listinné akcie vydané Společností osobě pověřené k převzetí akcií za Společnost, kterou je společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, identifikační číslo 277 58 419.

Jelikož pověřené osobě dosud nebyly odevzdány všechny listinné akcie emitované Společností, představenstvo Společnosti tímto ve smyslu § 531 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, určuje dodatečnou lhůtu k jejich odevzdání v délce jednoho měsíce od zveřejnění této výzvy v Obchodním věstníku.

Každý akcionář je povinen akcie odevzdat v sídle CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. na adrese Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno (administrativní centrum PLATINIUM), a to v pondělí nebo středu (pokud se jedná o pracovní den) vždy od 9:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 16:00 hodin.

Kontakt: corporate@cyrrus.cz, tel: +420 538 705 786 nebo 742.

Každý akcionář Společnosti je povinen při odevzdávání listinných akcií sdělit pověřené osobě CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. číslo svého majetkového účtu vedeného v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. (dále jen "CDCP"), na který mají být zaevidovány jím vlastněné zaknihované akcie Společnosti, a zároveň identifikační číslo účastníka CDCP, pod kterým je majetkový účet podřazen.

Představenstvo Společnosti dále upozorňuje své akcionáře, že pokud ve výše stanovené dodatečné lhůtě své listinné akcie výše uvedeným způsobem nepředloží, prohlásí je Společnost za neplatné a zaknihované akcie, které akcie prohlášené za neplatné nahradí, budou prodány s odbornou péčí v souladu s § 534 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

GEOtest a.s.