VMO Dobrovského – tunely zprovozněny!

Tunely Dobrovského, jinak rovněž známé pod označením Královopolské tunely byly dne 31. 8. 2012 slavnostně otevřeny a zpřístupněny pro motoristickou veřejnost. Jedná se o významnou stavbu dopravní infrastruktury ve městě Brně, na jejíž úspěšné realizaci se podílela i naše společnost.

Samotné stavbě silničních tunelů předcházela ražba průzkumných štol, kterou v období 2001 – 2003 realizovalo sdružení pod názvem „Sdružení štola Dobrovského, Brno“. GEOtest, a.s. jako leader sdružení, jehož dalšími členy byly stavební společnosti Subterra, a.s., OHL ŽS, a.s. a Metrostav, a.s. provedl geotechnický průzkum lokality, v jehož rámci byly vyraženy 3 průzkumné štoly v prostoru budoucích tunelových trub o celkové délce 2027 m.

V období 2003 – 2006 jsme prováděli tzv. správu štol a v roce 2006 byla zahájena etapa výstavby tunelů Dobrovského. Samotná ražba tunelů byla zahájena v lednu 2008 a trvala do dubna 2010. Od roku 2010 do dnešního dne probíhala výstavba sekundární obezdívky tunelů, vozovek, elektroinstalační práce, osazení technologií a byly instalovány bezpečnostní a protipožární prvky.

V tomto období se GEOtest, a.s podílel na výstavbě v roli vedoucího sdružení monitoringu.

Účelem geomonitoringu během ražby a výstavby tunelů bylo poskytování informací o reakci horninového masivu na ražbu tunelu a o interakci horniny se stavbou tak, aby mohla být provedena bezpečně a co nejúsporněji, při dodržení technicko - kvalitativních požadavků investora. Nedílnou součástí byl i monitoring vlivu ražby na objekty povrchové zástavby, protože ražba probíhala v prostředí souvislé zástavby městských částí Královo Pole a Žabovřesky.

Královopolský tunel I. je dlouhý 1237 metrů (směr Královo Pole – Žabovřesky) a je projektován v trase pod dnešní ulici Dobrovského. Na 1019 metrů ražené části tunelu navazují hloubené části budované v zapažených jamách dlouhé 168 metrů v Žabovřeskách a 50 metrů v Králově Poli.

Královopolský tunel II. měří 1258 metrů (směr Žabovřesky – Královo Pole) a vede paralelně s prvním tunelem v odsunutí jižně o cca 70 metrů. Ražená část měří 1060 metrů a hloubené části měří 149 metrů v Žabovřeskách a 49 metrů v Králově Poli.

Šířka jízdních pruhů 3,5 m
Světlá výška 4,5 m
Plocha dopravního prostoru 57,95 m2
Prostor pro odsávání znečištěného vzduchu 12 m2
Celkově vytěžená zemina 805 000 m3
Vytěžená zemina na tunelové roury 360 000 m3
Celkem přemístěno zeminy 1 100 000 m3

Stavba VMO Dobrovského B zahrnuje rovněž mimoúrovňové křižovatky (MÚK) VMO Žabovřeská – Hradecká a Hradecká – Královopolská v Žabovřeskách a část větví MÚK Dobrovského – Svitavská radiála přímo souvisejících s předpolím tunelů v Králově Poli.

U příležitosti dokončení výstavby proběhlo dne 31.8.2012 slavnostní zahájení provozu této stavby, jejíž oficiální název zní „Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského“. Akce se zúčastnil primátor statutárního města Brna Onderka, ministr dopravy Dobeš, generální ředitel ŘSD Čermák, zástupci zhotovitelů v čele s generálním ředitelem hlavního zhotovitele OHL ŽS, a.s. Šteflem a zástupci odborné veřejnosti mající podíl na úspěšném dokončení stavby a jejího předání do provozu.

Slavnostní akce vyvrcholila požehnáním sošky sv. Barborky, která je umístěna na středovém pilíři portálů na žabovřeské straně a slavnostním přestřižením pásky. Poté již následovalo otevření tunelů a průjezd prvních aut přítomných hostů.

Odkaz na krátké video České televize s reportáží o akci: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/193845-kralovopolske-tunely-otevreny-brno-cekalo-6-let/