VD Karolinka – výzkumný projekt v rámci činnost klastru CREA

Pod záštitou evropského fondu pro regionální rozvoj se GEOtest, a.s. podílí na výzkumných projektech realizovaných klastrem CREA Hydro&Energy, o.s. Jedná se o sdružení firem, jejichž společným cílem je mimo další aktivity i výzkum, vývoj a inovace v oblasti bezpečnosti přehrad, metody představující speciální technologie pro odpadové hospodářství a speciální technologie pro využití vodní energie.

Dílčí projekt v rámci této činnost se zabývá výzkumem a vývojem nových metod sledování a vyhodnocování průsakových poměrů těsnících prvků hrází vodních děl. Pro potřeby výzkumného projektu byla zvolena přehrada Karolinka na východní Moravě, jejímž správcem je Povodí Moravy, s.p. Jedná se o vodní dílo s kamenitou sypanou hrází se středním jílovým těsněním. Výška hráze činí 38 metrů a délka je 391 metrů. Na hrázi bylo do současnosti provedeno několik typů prací geotechnického monitoringu pro sledování technického stavu těsnícího jádra hráze se zaměřením na monitoring průsaků. Z koruny hráze byly provedeny 4 penetrační sondy za použití tzv. Marchettiho dilatometru pro ověření homogenity jádra. Dále byly do těsnícího jádra hráze vyhloubeny 4 jádrové vrty do hloubky 20,0 metru, které byly v úrovních 13,0 m a 20,0 m osazeny piezometry pro dlouhodobé sledování pórových tlaků. V březnu 2011 byly do hráze instalovány 4 tyče délky 13,0 m, které budou metodou elektrické impedanční spektrometrie EIS sledovat změny vodivosti zemin jádra hráze a tím nepřímo změny vlhkosti. Na této části projektu spolupracuje GEOtest, a.s.

Elektrická impedanční spektrometrie (EIS) je unikátní metodou pro sledování změn vlhkosti zeminného prostředí, vyvíjenou ústavem hydrotechniky stavební fakulty VUT Brno, na kterém GEOtest, a.s. participuje. Na lokalitě vodního díla Karolinka se poprvé podařilo osadit měřící tyče do větší hloubky než do v současnosti obvyklých hloubek 3,0 – 4,0 metry. K instalaci byla použita souprava statické penetrace, která penetračními tyčemi vytvořila do hráze vertikální otvor do hloubky 13,0 m, do kterého byly následně tyče EIS instalovány.

V následném období budou nově instalované prvky monitoringu hráze měřeny, a to jak kontrolně manuálně, tak i za využití kontinuálního záznamu dat dataloggerem a přenosu pomocí GSM brány do PC.