Seminář Podzemní vody ve vodoprávním řízení XII

Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z. s., Odborná skupina pro podzemní vody, ve spolupráci s Global Water Partnership pořádala 7. října 2015 v Kongresovém sále Klubu techniků na Novotného lávce v Praze odborný seminář s akreditací udělovanou Ministerstvem vnitra ČR: „Podzemní vody ve vodoprávním řízení XII“.

Program byl zaměřen na rozšiřování znalostí v oblasti problematiky zákona o vodách 273/2010 Sb. a změně některých zákonů, stavebního zákona 183/2006 Sb. v částech vztahujícím se k obecným požadavkům na využívání území a technických požadavcích na budovy.

Naše firma prezentovala tři příspěvky (s jedním vystoupil zástupce spoluřešitele):

RNDr. Josef Datel, PhD. (VÚV TGM, v. v. i.): „Specifika řízení a provozu malých vodárenských zdrojů“, který vychází z řešení projektu TA02020184 „Zajištění jakosti pitné vody při zásobování obyvatelstva malých obcí z místních vodních zdrojů“ (řešitelé VÚV TGM, v. v. i. a GEOtest, a.s.), prováděného s finanční podporou Technologické agentury ČR.

RNDr. Jitka Novotná: „Využívání dešťových vod v minulosti a praktická doporučení“, prezentující význam zadržení srážek v místě jejich vzniku a hospodaření s nimi v minulosti a doporučení, jak postupovat v současnosti.

Ing. Ludmila Hartlová a RNDr. Jaromír Kučera: „Vliv solení komunikací na kvalitu podzemních a povrchových vod“, který shrnul výsledky monitoringu podzemní a povrchové vody v lokalitě v blízkosti dálnice D1, kde se prokázal enormní vliv splachových vod na vody podzemní.

Seminář i prezentované příspěvky se setkaly s velkým zájmem.