Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje - II. etapa – 30. 5. 2012 splněn V. milník výstavby

Region „E“ – Žďársko (aglomerace Velkomeziříčsko)

„Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje – II. etapa“ je rozsáhlý regionální projekt financovaný v rámci Operačního programu životní prostředí 2007 – 2013 Evropskou unií, Státním fondem životního prostředí ČR a regionálními svazky měst a obcí. Tento projekt zahrnuje celkem čtyři regiony a to Blanensko, Jihlavsko, Třebíčsko a Žďársko.

Objednatelem celého projektu je Svaz VKMO s.r.o., který vystupuje jako manažer projektu a zastřešuje všechny regionální svazky měst a obcí. Dále jsou objednateli jednotlivé regionální svazky měst a obcí konkrétního regionu. Na Žďársku (včetně aglomerace Velkomeziříčska) je to SVK Žďársko.

Projekt byl zahájen v říjnu 2010. Tomu předcházelo výběrové řízení na správce stavby a na zhotovitele. Správcem stavby bylo ve výběrovém řízení vybráno sdružení GEOtest a AP INVESTING. Region Žďársko dozoruje firma GEOtest svými čtyřmi technickými dozory, kteří provádějí každodenní kontrolu staveb. Z výběrového řízení na zhotovitele stavby na region „E“ Žďársko vzešlo sdružení firem UNISTAV a CHEMKOSTAV, kteří realizují stavbu za 379 milionů Kč.

Původní stav

ČOV Velké Meziříčí byla vybudována na začátku devadesátých let minulého století. Umístění čistírny odpadních vod vycházelo z konfigurace terénu a z územně plánovací dokumentace. Jedná se mechanicko biologickou čistírnu odpadních vod karuselového typu. Technologický proces byl navržen jako dlouhodobá aktivace s nitrifikací, denitrifikací a aerobní stabilizací kalu. Kalové hospodářství bylo vybaveno pro zahušťování produkovaného kalu a jeho odvodňováním na pásovém lisu.

Kapacita ČOV byla definována dle tehdejší legislativy jako 16 476 EO ve výhledu.

Nová koncepce řešení ČOV

Staveniště bylo dáno stávajícím areálem ČOV Velké Meziříčí. Nové objekty jsou vybudovány v areálu ČOV v těsné blízkosti existujících nádrží, budov a ostatních objektů ČOV.

Pro čištění odpadních vod byl navržen nízkozatížený aktivační proces na principu sekvenční nitrifikace a denitrifikace pro odstraňování dusíkatého znečištění se současnou aerobní stabilizací kalu. Tato technologie čištění odpadních vod je ověřena a je známa dobrou účinností na odbourávání všech forem biologického znečištění. Použité jednotkové procesy a operace (nízkozatížený aktivační proces, sedimentace v horizontálních nádržích) jsou všeobecně požívány v mnoha modifikacích. Byla respektována zásada, že volba navrhovaných parametrů biologického procesu a následně separace kalu je rozhodující pro jeho účinnost, tj. pro účinnost celé ČOV. Vlastním technickým řešením bylo nutno zajistit využití potenciálních možností navržených procesů, které musí respektovat všeobecné zásady a zkušenosti z provozu současných ČOV. Navržená varianta čištění odpadních vod splňuje základní rysy pro nejlepší dostupné technologie v této velikostní kategorii (nad 10 000 EO) a to doplněním stávajícího čištění o terciální filtraci a terciální srážení fosforečnanů.

Aktuální stav

Čistírna odpadních vod Velké Meziříčí byla kompletně dokončena k 31.5.2012 a to její intenzifikace a vybudovány všechny stavební objekty, včetně vystrojení technologické části, elektroinstalace a slaboproudé instalace, tzn. Měření a regulace, tak, jak ukládá schválená projektová dokumentace.

Čistírna odpadních vod v průběhu celé intenzifikace splňovala takové parametry čištění, které byly stanoveny vodoprávním úřadem. V současné době má již část ČOV povolení předčasného užívání stavby (MěÚ Velké Meziříčí – odbor výstavby a regionálního rozvoje). Dále je celé vodní dílo protokolem Krajského úřadu Kraje Vysočina povoleno do zkušebního provozu v délce trvání 12 měsíců. Poté bude provedeno vyhodnocení zkušebního provozu. Závěrečná kolaudace a uvedení ČOV do trvalého provozu se předpokládá v červnu 2013. Zbývá ještě provést konečné úpravy, tj. úplně dokončit terénní a sadové úpravy.