Opatření na horní Opavě, příprava akce v období 2013 – 2016 projekt a průzkum pro výstavbu přehrady Nové Heřminovy na Bruntálsku

V červenci 2013 uplynulo 16 let od katastrofálních povodní v roce 1997 a povodí řeky Opavy bylo jedním z území, která byla postižena nejvíce. Bezprostředně po povodních se proto objevily požadavky na opatření, kterými by se nejen odčinily následky povodní, ale jež by také snížila rizika ztrát na lidských životech a majetku v budoucnosti. Následně se otevřela diskuse o možnostech zvýšení úrovně ochrany před povodněmi v povodí horní Opavy, jednou z navrhovaných možností byla logicky i výstavba nádrže, s ochranným účelem. Zúžené místo v údolí Opavy mezi obcemi Nové Heřminovy a Zátor bylo vytipováno jako vhodný přehradní profil již počátkem minulého století.

Na základě společného podkladu MZE a MŽP hodnotila možnosti dalšího postupu vláda ČR a zvažovala alternativy:

  1. nulová varianta,
  2. velká nádrž Nové Heřminovy,
  3. menší nádrž Nové Heřminovy v kombinaci s dalšími opatřeními.

Dne 21. dubna 2008 přijala vláda ČR usnesení „ke konečné variantě opatření na snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy s využitím přírodě blízkých povodňových opatření“. Vybrána byla varianta menší nádrže Nové Heřminovy v kombinaci s dalšími opatřeními a státní podnik Povodí Odry byl ustanoven investorem tohoto záměru.

V zúženém údolí mezi JJV svahem Křížového vrchu a severním svahem Zadního vrchu se předpokládá výstavba betonové přehradní hráze výšky 26 m nad úrovní údolní nivy. Koruna hráze probíhá v úrovni 396,5 m n. m., výška hladiny zásobního prostoru (Hz) je 382,4 m n. m., maximální hladina retenčního prostoru v nádrži je 393,0 m n. m. Nádrž má zásobní prostor cca 3,1 mil. m3 a značně větší retenční prostor o výšce 10,6 m a objemu 11,3 mil. m3, který se při běžném provozu bude udržovat prázdný a začne se plnit až při průchodu povodní s kulminací Q20 a větších. Délka zátopy při Hz je necelé 2 km, maximální šířka 400 - 450 m. Plocha zátopy při Hz činí cca 0,7 km2.

Státní podnik Povodí Odry na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku „Opatření na horní Opavě, příprava akce v období 2013-2016“ uzavřel se zhotovitelem - společností „OHO“ v roce 2015 smlouva o dílo. Společnost zhotovitelů je složena s projekční organizace AQUATIS a.s., průzkumné společnosti GEOtest, a.s. a s firmy JUGeo – geologické a vrtné práce, s.r.o.

Předmětem plnění úkolu je provedení geodetických prací, inženýrskogeologických a hydrogeologických průzkumů, zpracování dokumentací pro územní řízení a dále zpracování odborných studií, zajištění monitoringu studní, provedení modelových výzkumů a biologických průzkumů.

Úkolem společnosti GEOtest na tomto projektu je zajistit inženýrskogeologické a geofyzikální průzkumy pro hráz, zátopu a všechny související objekty, jako jsou přeložky komunikací, výstavba nové protipovodňové ochrany v obci nové Heřminovy a další a rovněž geotechnické zkušebnictví.

Odborně nejzajímavější a technicky náročnou částí prací je ověření geotechnických parametrů jednotlivých částí horninového masívu a posouzení intenzity tektonického porušení horninového masívu v prostoru projektovaného hrázového profilu. K tomuto účelu bylo na lokalitě vyhloubeno 6 šachet kruhového tvaru o průměru 3,3 metru a hloubek 7,5 – 9,0 metru. V průzkumných šachtách se provádějí polní zatěžovací a smykové zkoušky.

Zatěžovací zkoušky se provádějí ve všech šachtách jako rozpěrná zkouška ve směru působení tlaku vody na těleso projektované hráze. Zatěžován je tedy horninový masív ve svislých stěnách průzkumných šachet. Na protilehlých stěnách šachet je zatěžován horninový masív přes předem připravené čtvercové betonové roznášecí bloky o ploše 1 m2. Betonové bloky pro zkoušky jsou vytvořeny v šachtě tak, aby jejich střed byl v úrovni přibližně 1 m nad dnem šachty.

Polní smykové zkoušky se realizují na 4 horninových blocích o rozměrech 500 × 500 × 300 mm ve dně každé šachty. Horninové bloky jsou postupně namáhány kombinací normálových a tangenciálních sil až do usmyknutí v předem určené rovině. Působení smykové síly je orientováno ve směru působení tlaku vody na těleso projektované hráze. Pro vnesení normálových sil na povrch bloků je zainjektováno 5 svislých tyčových kotev, které jsou situovány mezi zkoušenými bloky a vedle nich. Tangenciální síly jsou vyvozeny o rozpěrný nosník osazený do předem vyhloubených výklenků ve stěně šachty.

Následně jsou ve dně šachet betonovány bloky pro následné geotechnické zkoušky pro ověření pevnosti na styku tělesa betonové hráze a horninového masivu v úrovni budoucí základové spáry. Projekt byl zahájen ve 2. polovině roku 2015 a bude trvat po dobu 2 let. Výsledkem prací bude projektová dokumentace pro územní řízení vyhotovená na základě širokého spektra činností včetně inženýrskogeologických a geotechnických.