Konference Zakládání staveb 2013

Ve dnech 11. – 12. listopadu 2013 uspořádala Česká geotechnická společnost již 41. ročník konference Zakládání staveb. Akce se uskutečnila v Kongresovém sále hotelu Voroněž v Brně. Letošní zaměření konference bylo směřováno na zkušenosti s uplatněním Eurokódu 7 (EC 7) v geotechnické praxi.

Tematicky byl aktuální ročník rozdělen na okruhy:

  • Aplikace EC 7 v inženýrské geologii
  • Aplikace EC 7 v zakládání staveb a v zemních konstrukcích
  • Aplikace EC 7 v podzemních stavbách
  • Zajímavé stavby

GEOtest přijal funkci jednoho z hlavních partnerů akce a prezentoval se před odbornou veřejností portfoliem svých činností na stánku v přísálí jednacího sálu. Ve sborníku konference byly uveřejněny odborné články firemních specialistů a jejich přednes zajistili hlavní autoři v rámci programu jednotlivých tematických okruhů.

Úvodní vyzvanou přednášku pod názvem „Eurocode 7: half-term report“ přednesl Dr. Andrew Bond z Velké Británie a zaměřil se v ní na stav této klíčové oborové normy v polovině doby její očekávané platnosti s výhledem jejich budoucích aktualizací.

RNDr. J. Novotná přednesla příspěvek připravený ve spolupráci s RNDr. J. Oberhelovou a Ing. J. Stachem pod názvem „Monitoring vod v oblasti Klimkovického tunelu – dochází k degradaci primární obezdívky?“ Příspěvek se věnuje k problematice možnému ovlivnění hydrogeologických poměrů širšího okolí tunelu. V rámci záručního monitoringu Klimkovického tunelu byly sledovány kvantitativní i kvalitativní charakteristiky vod dotékajících do i odtékajících z oblasti tunelu. Z analýzy hydrogeochemického složení vod lze vyvozovat obohacování vody rozpouštěním betonu primární obezdívky.

Ing. M. Polák a Mgr. P. Vižďa představili ve svém příspěvku pod názvem „Výkon geotechnického sledu při výstavbě elektrárny v Turecku“ současnou významnou stavbu turecké infrastruktury na lokalitě Yunus Emre. GEOtest, a.s. se jako subdodavatel odborných prací pro generálního dodavatele Vítkovice Power Engineering a.s., podílí na výstavbě tepelné elektrárny "Yunus Emre 2 × 145 MW CFPP v Turecku". Stavba se realizuje na lokalitě v bezprostřední blízkosti lignitových dolů v provincii Eskişehir cca 150 km západně od Ankary. Jedná se z hlediska klimatických, geologických, seismických, ale i kulturně-společenských podmínek o prostředí značně odlišné od českého, resp. středoevropského. Příspěvek popisuje soubor činností geotechnického sledu a dozoru v rámci stavebních prací v průběhu výstavby.

Součástí programu konference bylo vyhlášení a slavnostní předání ceny prof. Ing. Zdeňka Bažanta, DrSc. Tuto cenu v kategorii A (aplikační) získal náš kolega Ing. V. Černý za práci „Feasibility Study & Design for Bawanur Dam & Garmian Irrigation Canal in Garmian, Kurdistán, Irák“. Součástí programu byla i krátká prezentace autora této práce popisující geotechnický průzkum pro přehradu Bawanur a plánovaný zavlažovací systém.