Konference Zakládání staveb 2012

Ve dnech 12. – 13. listopadu 2012 se v Kongresovém sále hotelu Voroněž v Brně uskutečnil jubilejní 40. ročník konference Zakládání staveb 2012 se zaměřením na poučení z významných geotechnických projektů a realizací. Ročník byl věnován geotechnickým rizikům při výstavbě a jejich snižování a byl rozdělen do těchto tématických okruhů:

  • Zemní konstrukce
  • Zakládání staveb
  • Podzemní konstrukce

GEOtest plnil tradiční funkci jednoho z hlavních partnerů akce a prezentoval se před odbornou veřejností portfoliem svých činností. Příslušné materiály o rozsahu aktivit společnosti v oboru geotechnika a zakládání staveb byly k dispozici na stánku v přísálí. Hlavní prezentační aktivitou byly odborné články firemních specialistů ve sborníku a jejich přednesení v rámci programu jednotlivých tématických okruhů.

RNDr. J. Novotná přednesla příspěvek připravený ve spolupráci s Ing. J. Fouskem k problematice hydrogeologických poměrů a jejich možného negativního ovlivnění v průběhu výstavby liniových staveb jako jsou vodárenské a kanalizační sítě pod názvem „Vliv dynamiky podpovrchového odtoku na základové poměry“. Podpovrchový (hypotermický) odtok vody je složkou hydrologického cyklu. Jde o složku velmi nestálou a silně závislou na velikosti a rozložení srážek. Inženýrskogeologické poměry staveniště jsou hypodermickým odtokem velmi výrazně ovlivněny zvlášť v případě, že při realizaci stavby došlo ke změně odtokových poměrů na lokalitě. Vzhledem k tomu, že při inženýrsko-geologických průzkumech jde z hlediska času o okamžitou informaci, je nutné horninové prostředí, ve kterém vyšší průtok v důsledku hypotermického odtoku hrozí, umět identifikovat a na skutečnost při zakládání projektanty upozornit. Konkrétní dopady toho, že nebyla respektována skutečnost, že v lokalitě dochází ke vzniku hypodermického odtoku ve významných objemech, bude doloženo na příkladech průlinového a průlinovo-puklinového prostředí.

RNDr. O. Pazdírek představil společně s Ing. H. Janků, Ph.D. výsledky geotechnického monitoringu při výstavbě mohutnéhio zemního násypového tělesa pod názvem „Monitoring nově budovaného zemního tělesa pod projektovaným objektem transformátorovny v Kletném u Studénky“. Přednáška pojednává o vybudování monitorovacího systému a následnému měření deformací nově budovaného zemního tělesa pod projektovaným objektem transformátorovny v Kletném u Studénky. V části půdorysu plánovaného objektu byl upraven původní terén hutněným násypem. Pomocí sítě vrtů osazených piezometry jsou sledovány pórové tlaky pod násypem a soustava vodorovných inklinometrů sleduje případné deformace v průběhu zemních prací a následné výstavby objektu.

Ing. V. Černý seznámil ve svém příspěvku vypracovaným ve spolupráci s Ing. B. Procházkou ze společnosti HG Partner účastníky konference se svými poznatky z exotické lokality irácké autonomní oblasti Kurdistán v příspěvku pod názvem „Geotechnický průzkum a projekt pro přehradu Bawanur a zavlažovací kanál v oblasti Garmian, v regionu Kurdistán, Irák“. Požadavkem objednatele bylo navrhnout sypanou hráz se středním těsněním z místních materiálů a z této nové přehrady přivést vodu do oblasti vzdálené od místa hráze cca 100 km. V rámci projektu byla realizovaná celá řada terénních prací, mimo jiné podrobné geodetické zaměření místa budoucí hráze, pedologický průzkum v místech určených k zavlažování, atd. Byl proveden geotechnický průzkum pro přehradu i pro kanál, ve které bylo ve čtyřech etapách nejdříve určeno umístění tělesa hráze, zmapována zátopa, podrobně prozkoumán vybraný profil hráze a byl realizován průzkum páteřního zavlažovacího kanálu. V rámci geotechnického průzkumu byl proveden velký počet polních zkoušek, zejména zkoušky pro zjištění propustnosti horninového masívu v profilu hráze. Cílem článku bylo předat čtenářům základní zkušenosti z realizace terénních prací a celého projektu přehrady Bawanur a zavlažovacího systému v nestandardním prostředí severního Iráku.

Ing. D. Rupp a spoluautor Ing. J. Lossmann (Arcadis geotechnika) seznámili auditorium s průběhem a výsledky komplexního monitoringu v průběhu výstavby tunelů v příspěvku pod názvem „Monitoring při výstavbě tunelů Dobrovského v Brně“. Ražba a výstavba tunelů probíhala v zastavěném intravilánu městských částí Královo Pole a Žabovřesky ve složitých geologických podmínkách s nízkým nadložím. Přes 80% ražby bylo realizováno v tunelářsky netypickém prostředí vysoce plastických jílů neogenního stáří. Průběh stavebních prací byl kontrolován dle zásad Observační metody, jejíž nedílnou součástí byl komplexní a kontinuální monitoring. Monitoring v průběhu výstavby přispěl významnou měrou ke skutečnosti, že stavba byla provedena kvalitně, ekonomicky, bezpečně a dle harmonogramu.

Součástí programu byla řada vyzvaných přednášek předních evropských geotechnických specialistů jako jsou prof. H. Brandl – Rakousko, prof. W. Wittke – Německo, prof. V. A. Iljičev – Rusko, prof. J. Steenfelt – Dánsko, prof. Z. Sikora – Polsko, prof. J. Mécsi – Maďarsko, Dr. J. Logar – Slovinsko a Dr. I. Michalis – Řecko. Účastníci konference byly rovněž seznámeni s Historií brněnských konferencí Zakládání staveb a v prvním přednáškovém dni proběhly i vzpomínky na profesory Bažanta, Mencla a Myslivce.