Konference Zakládání staveb 2011

Ve dnech 7. – 8. listopadu 2011 se v Kongresovém sále hotelu Voroněž v Brně uskutečnil 39. ročník konference Zakládání staveb 2011.

Tento ročník byl věnován možnostem snižování geotechnických rizik při výstavbě a byl rozdělen do těchto tématických okruhů:

  • rizika geotechnického průzkumu
  • rizika v zakládání staveb
  • rizika geotechnického modelování
  • rizika v podzemním stavitelství
  • rizika spojená se sanací staveb, kontaminovaných území a skládek

GEOtest jako jeden z hlavních partnerů se prezentoval portfoliem svých činností na stánku v přísálí a zejména odbornými články ve sborníku a jejich přednesením v rámci programu jednotlivých tématických okruhů.

Mgr. Jan Bartoň přednesl příspěvek kolektivu autorů Mgr. Jan Bartoň, RNDr. Eva Vodičková, Mgr. Jakub Štefečka pod názvem „Eliminace rizik při realizaci technických opatření odvodnění výkopů výstavby kanalizace v území kontaminovaném chlorovanými uhlovodíky“, který se zabývá výstavbou nové kanalizační sítě v Brně a zahrnující vybudování stoky Komárov v prostoru vymezeném řekou Svratkou a Svitavským náhonem (někdejší Ponávkou).

Další příspěvek přednesl Ing. Benkovič pod názvem „Praktický pohled na problematiku hodnocení rizika využívání odpadů na úpravy povrchu terénu“, který popisuje technické a legislativní podmínky za jakých je možné využívat zejména vytěženou zeminu, hlušinu a odpad z demolic k terénním úpravám a rekultivaci území.

Ing I. Pavlík ve spolupráci s Ing. J. Pechmanem z projekční kanceláře Amberg Engineering Brno, a.s. prezentovali průběh a výsledky zatěžovacího pokusu části primární obezdívky tunelu pod názvem „Velkorozměrová zatěžovací zkouška segmentu primární obezdívky realizovaná v rámci výstavby tunelů Dobrovského v Brně“.

Ing. Rupp ve svém příspěvku s názvem „Monitoring průsakových poměrů hráze přehrady Karolinka“ představil dosavadní průběh sledování přehradní hráze pomocí penetračních sond používajících tzv. Marchettiho dilatometr, piezometrů umístěnými do těsnícího jádra hráze a metodou vyvíjenou ve spolupráci s ústavem vodních staveb stavební fakulty VUT v Brně nazvanou elektrická impedanční spektrometrie. Tato nová metoda umožňuje sledovat vlhkostní změny v tělese hráze měřením odporu střídavého proudu vysílaného do zeminného prostředí pomocí speciálních tyčí svisle umístěných do hráze.

Všechny zde zmíněné články jsou k dispozici v plném znění na našich webových stránkách v sekci Odborné články a příspěvky na konferencích.