Hydrochemické laboratoře - Rozšíření sortimentu akreditovaných zkoušek

Dne 20. 10. 2011 bylo pro Hydrochemické laboratoře vydáno nové Osvědčení o akreditaci s platností do 17. 9. 2013.

V rámci pravidelného dozoru ČIA (Českého institutu pro akreditaci), který v Hydrochemických laboratořích proběhl ve dnech  26. a 27. 9. 2011 byly akreditované zkoušky rozšířeny nově o:

  1. Stanovení Cr(VI). Spektrofotometrická metoda s 1,5 difenylkarbazidem - identifikace zkušebního postupu: SOP ASA-07 (ČSN ISO 11083), předmět zkoušky: pitná, podzemní, povrchová a odpadní voda, vodný výluh, vodný roztok
  2. Stanovení rozpuštěného kyslíku. Elektrochemická metoda s membránovou sondou - identifikace zkušebního postupu: SOP OV-12 (ČSN EN 25814), předmět zkoušky: pitná, podzemní, povrchová a odpadní voda
  3. Stanovení železnatých iontů. Fotometrická metoda s 1,10 fenantrolinem - identifikace zkušebního postupu: SOP ASA-10 (ČSN ISO 6332), rozpuštěné formy dvoj a trojmocného železa, předmět zkoušky: pitná, podzemní, povrchová a odpadní voda

U dalších dvou zkoušek bylo rozšířeno spektrum stanovovaných parametrů:

Zkouška poř. č. 24 Stanovení vysoce těkavých halogenovaných uhlovodíků metodou GC/MS, SOP OAI-03 (ČSN EN ISO 10301) o parametr vinylchlorid a zkouška poř. č. 25 Stanovení vybraných těkavých organických látek metodou GC o skupinu trihalometanů (trichlormethan, bromdichlormethan, dibromchlormethan a tribrommethan).

Více informací se dozvíte na stránce Hydrochemických laboratoří.