Bosenské projekty v roce 2015

Rok 2015 lze z hlediska realizace projektů společností GEOtest, a.s. a GEOTEST d.o.o. Sarajevo v Bosně a Hercegovině označit jako nadprůměrně úspěšný. Podařilo se získat nové investory, vytvořit si nová obchodní partnerství a utužit stávající. Díky tomu se nadále šířilo dobré jméno skupiny GEOtest v Bosně a Hercegovině z hlediska odbornosti a kvality poskytovaných služeb a hlouběji etablovat sarajevskou pobočku. Tento článek popisuje nejzajímavější projekty a aktivity, které v průběhu roku 2015 realizoval tým zahraničního střediska společnosti GEOtest, a.s. a sarajevské pobočky GEOTEST d.o.o. Sarajevo.

V dubnu loňského roku se uskutečnila studijní cesta podnikatelů z oblasti výroby a nakládání s biomasou z Bosny a Hercegoviny do České republiky v rámci projektu United Nations Development Programme (UNDP) „Supporting small enterprises in producing wood biomass fuel in Bosnia and Herzegovina“. Cílem projektu bylo posílit kapacity pro efektivnější využití dřevních zdrojů vytvořením obchodního prostředí a podmínek pro zahájení podnikání v oblasti produkce zdrojů energie z biomasy. Touto cestou děkujeme za spolupráci při realizaci studijní cesty představitelům Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, České rozvojové agentury, Ministerstva životního prostředí České republiky, města Brumov-Bylnice, města Slavičín, klastru Česká peleta, Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně, Lesům města Brna, společnosti EVECO Brno a společnosti TTS Group – Třebíč.

Skupina GEOtest se loni poprvé zúčastnila Mezinárodního veletrhu energetiky ENERGA 2015, který se konal v Tuzle 9.-12.6.2015. Jednalo se o nejvýznamnější manifestaci v oblasti energetiky v Bosně a Hercegovině. V rámci veletrhu představitelé společnosti GEOTEST d.o.o. Sarajevo prezentovali zkušenosti z mezinárodních a bosenských projektů v oblasti energetiky.

Dne 16.6.2015 se na bosenské hoře Igman, dějišti XIV. Zimních olympijských her, uskutečnilo slavnostní předání dvou lesních lanovek v rámci projektu Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky s Bosnou a Hercegovinou (ZRS) „Zavedení systému lesních lanovek pro těžbu a soustřeďování dříví do Bosny a Hercegoviny“. Skupina GEOtest realizuje daný projekt ve spolupráci se Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně a Veřejným podnikem Bosenskohercegovské lesy. Cílem projektu je zavedení inovativních, udržitelných a ekologických řešení v oblasti lesnictví a nakládání s lesními zdroji v Bosně a Hercegovině.

Skupina GEOtest měla tu čest dne 17.9.2015 reprezentovat podnikatele v oblasti ZRS působící v Bosně a Hercegovině při manifestaci Český rozvojový den, kterou pořádala Česká rozvojová agentura ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky v rámci Evropského roku pro rozvoj 2015 (EYD2015). Záměrem akce, která se uskutečnila na pražské Kampě, bylo představit ZRS široké veřejnosti České republiky jednoduchou a přívětivou formou. Kromě řady návštěvníku Českého rozvojového dne si stánek společnosti GEOtest prohlédli i Lubomír Zaorálek, ministr zahraničních věcí a Michal Kaplan, ředitel České rozvojové agentury. Damir Kasum, ředitel sarajevské pobočky, seznámil pana ministra s projekty, které skupina GEOtest realizuje v Bosně a Hercegovině a poděkoval mu za rozvojovou pomoc, kterou Česká republika poskytuje Bosně a Hercegovině. Jako symbolické poděkování předal panu ministrovi čestný diplom osvětové kampaně EKOLEV, která byla vytvořena pro potřeby projektů ZRS.

V září loňského roku byla dokončena druhá fáze projektu ZRS „Využití obnovitelné geotermální energie ve Městě Doboj“. Hlavním cílem projektu je definování geotermálního potenciálu na území Města Doboj a využití alternativních, obnovitelných a ekologicky přijatelných zdrojů energie. Druhá fáze je pokračování geologického a geofyzikálního průzkumu v rámci první etapy, ve které byly identifikovány dvě nejperspektivnější lokality (Ševarlije a Boljanić). V rámci druhé etapy byl proveden hydrogeologický průzkum, který zahrnoval vyvrtání sítě mělkých a hlubokých vrtů na obou lokalitách přesahující celkovou hloubku 1 500 metrů, spolu s hydrodynamickými a laboratorními zkouškami. Příjemným zpestřením projektu byla realizace osvětové kampaně na základních školách v obcích Ševarlije a Boljanić. Výsledkem druhé fáze je Analýza potenciálu geotermální energie na lokalitě Doboj, která poslouží Městu Doboj pro další rozvoj v oblasti využívání geotermální energie na území města.

Dne 12.11.2015 organizovala skupina GEOtest ve spolupráci s UNDP v Sarajevu kulatý stůl na téma „Postupy a regulativní rámec pro výrobu energie z dřevní biomasy“ v rámci programu ZRS a projektu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Aid for Trade „Pomoc při vytváření postupů a regulatorního rámce výroby energie z dřevní biomasy“. Projekt implementovala skupina GEOtest ve spolupráci s profesory z Lesnické fakulty Univerzity v Sarajevu a Lesnické fakulty Univerzity v Banja Luce. Hlavním cílem projektu je identifikace a definování podmínek nezbytných pro vytvoření politického, legislativního a institucionálního rámce pro trvalé a řádné využití dřevní biomasy v Bosně a Hercegovině. Konečným výsledkem projektu by mělo být posílení obchodních kapacit a přínos celkovému hospodářskému růstu a snížení chudoby především v rurálních oblastech.

V prosinci loňského roku byla dokončena Studie proveditelnosti teplofikace městského území municipality Teslić. Cílem studie bylo definovat potřeby daného území z hlediska tepelné energie a poskytnout návrh technicky a ekonomicky přijatelných řešení s ohledem na dostupné energetické zdroje na území municipality a v jejím okolí. Studie analyzovala čtyři základní varianty řešení teplofikace Tesliće, kterými jsou výstavba teplárny na uhlí, centrální teplárny na biomasu, centrální teplárny na komunální odpad a decentralizovaného systému většího počtu tepláren na pelety. Výsledkem je, že jedinou ekonomickou a přijatelnou variantou teplofikace se ukázala poslední varianta, která navrhuje výstavbu sytému několika samostatných tepláren na pelety.

Věříme, že rok 2016 bude minimálně stejně úspěšný, jako byl rok loňský. Všem našim partnerům děkujeme za důvěru a těšíme se na další spolupráci.

Za tým zahraničního střediska společnosti GEOtest, a.s. a tým společnosti GEOTEST d.o.o. Sarajevo

Zdeněk Železný a Damir Kasum