Biogeochemická laboratoř CzechGlobe v prostorách Hydrochemických laboratoří

V rámci projektu „Hodnocení dopadů globální změny klimatu na biogeochemické a hydrologické cykly propojené s cyklem uhlíku“ byla v roce 2013 uvedena do provozu biogeochemická laboratoř CzechGlobe v nově zrekonstruovaných prostorách Hydrochemických laboratoří.

Pro přípravu pevných vzorků, zejména půd a rostlinných materiálů byly pořízeny následující zařízení: sítovací automat AS 200 fy Retsch (Německo) pro určení zastoupení velikostních podílů jednotlivých frakcí v půdě, planetový kulový mlýn PM 200 fy Retsch (Německo) sloužící k homogenizaci pevných vzorků a laboratorní sušárna UFE 500 fy Memmert (Německo).

Dalším vybavením potřebným k předúpravě vzorků před další analýzou je mikrovlnná (mineralizační) rozkladná pec MARS 6 fy CEM (USA), kde dochází za vysoké teploty a pod tlakem k mineralizaci vzorku, který je pak dále analyzován např. pomocí absorpčního atomového spektrometru (AAS) nebo spektrometru s indukčně vázanou plazmou (ICP).

Některé analýzy vyžadují, namísto mineralizace, předúpravu vzorku výluhem. K odstředění pevné frakce půdního výluhu (objemy až 1000 ml) nebo k odseparování suspenze částic či jemného sedimentu byla pořízena velkoobjemová vysokootáčková centrifuga SIGMA 6-16K fy SIGMA (USA). Dalším přístrojem je dvoupaprskový UV/VIS spektrofotometr SPECORD 250 fy Analytik Jena (Německo), který slouží zejména k měření analytů absorbujících záření v UV a VIS oblasti spektra a to ve všech typech vod a ve vodných výluzích. Dále byl do laboratoře pořízen automatický titrátor TITRANDO 907 fy Metrohm (Švýcarsko) s autosamplerem pro měření pH, alkality a acidity.

Dalším přístrojem je analyzátor rozpuštěného organického uhlíku (TOC) a celkového dusíku (TN) ve vodách Vario TOC CUBE fy Elementar (Německo) pro analýzy TOC a TN přispívající ke studiu změn v koloběhu těchto analytů jako důsledku klimatické změny. Pro charakterizaci půd, příp. půdních organických frakcí, vegetace a suspenzí ze sledovaných lokalit a výzkumných ploch je nezbytnou informací pro posouzení globální změny klimatu na hydrologické a biogeochemické cykly prvků elementární analýza daného materiálu, a to s využitím C, N, S elementárního analyzátoru FLASH 2000 fy Thermo (USA). Tento přístroj umožňuje rovněž stanovení vzájemného poměru C:N. Oba analyzátory se nacházejí v místnosti č. 33.

K analýze aniontů (např. chloridy, sírany, dusičnany, fluoridy) a kationtů (např. vápenatých, hořečnatých, sodných, draselných aj.) ve vodách nebo výluzích slouží nový iontový chromatograf DIONEX ICS-5000 fy Thermo (USA) s autosamplerem.

Nově navázaná spolupráce s organizací CzechGlobe umožní rozšířit portfolio laboratorních zkoušek o zatím neakreditovaná stanovení následujících chemických ukazatelů:

  • Stanovení analytů po reakci s vybarvovacími činidly absorbujícími světlo v UV a VIS oblasti spektra ve všech typech vod - SPECORD 250 fy Analytik Jena (Německo).
  • Stanovení C, N, S a vzájemného poměru C:N a stanovení TOC po úpravě sušením s HCl v pevných vzorcích - FLASH 2000 fy Thermo (USA).
  • Stanovení pH, alkality a acidity, celkové výměnné acidity ve všech typech vod a půdních extraktech – TITRANDO 907 fy Metrohm (Švýcarsko).
  • Stanovení DOC v kapalných vzorcích a TOC, TC, TIC a TN v kapalných event. v pevných vzorcích – Vario TOC CUBE fy Elementar (Německo).
  • Stanovení aniontů (F-, Cl-, NO3-, SO4, PO4) a kationtů (Na, K, Ca, Mg, NH4+) metodou iontové chromatografie – DIONEX ICS-5000 fy Thermo (USA).

Z programu Potenciál byly na jaře 2013 pořízeny:

  • sestava kapalinového chromatografu LC20 Prominence fy Shimadzu (Japonsko), který bude primárně sloužit ke stanovení polyaromatických uhlovodíků v kapalných a pevných vzorcích.
  • sestava plynového chromatografu Trace Ultra s hmotnostní detekcí pomocí iontové pasti ITQ900 fy Thermo (USA), na analyzovány vzorky na zjištění PCB a pesticidů technikou GC/MS/MS.

Vzhledem k náročnosti instalací, nutnosti zaškolení odborného personálu a zvládnutí nových metod se předpokládá uvedení laboratoře Potenciál do plného provozu na začátku roku 2014.

Zpracoval: Ing. Pavel Mrhálek, GEOtest, a.s. a Ing. Milena Kozumplíková, CzechGlobe v.v.i.